amrutkamal logo
contact number amrutkamal agro
એફ-૧૦૪, સ્વાગત ફ્લેમીંગો કોમ્પલેક્ષ, સરગાસણ ચોકડી પાસે,
સરગાસણ, તા-જી-ગાંધીનગર, ગુજરાત- ૩૮૨૪૨૧,
ફોન નં- ૬૩૫૬૧૦૦૦૩૮, ઈમેલ- amrutkamal@gmail.com
જય જવાન...    જય કિસાન...    જય વિજ્ઞાન...  
activites Amrutkamal   ચોમાસુ વેલાવાળા શાકભાજી ની ખેતી ....

પાક વિશે માહિતી
ચોમાસાની મોસમમાં વેલાવાળા શાકભાજીનું ઉત્પાદન મેળવવા માટે વિવિધ ક્રુષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા નિચે મુજબની ભલામણ કરવામાં આવેલ છે. ભલામણકરેલજાતો

• દુધી : આણંદ દુધી-૧, પુસાનવિન, પી.એસ.પી.એલ., અરકાબહાર, પંજાબકોમળ

• તુરીયા : પુસાનસદાર, કોઈમ્બતુર-૧અનેર, જયપુરલાંબા, આણંદતુરીયા-૧

• ગલકા: પુસાચિકની, ગુજરાતગલકા-૧

• કારેલા : પુસાદોમોસમી, અરકાહરીત, પ્રિયા, ગુજરાતજુનાગઢતુરીયાહાઈબ્રીડ-૧

• કાકડી: ગુ. કાકડી-૧, પુસાસફેદ, હિમાન્ચી, પુસાસંયોગ, જાપાનીઝલોંગગ્રીન

• કંકોડા : લોકલજાતો

• નાના અને મોટાકોળુ : ગુજરાતકોળું-૧, અરકાનંદનઅનેપુસાવિશ્વાસ

• પરવળ અને ટીંડોરા : સ્થાનિકલોકલજાતો, ટુંકાઅનેલાંબા

પાકની માવજત
• વેલાવાળા શાકભાજીને મંડપપધ્ધતિથી વેલા ઉપર ચઢાવી વાવેતર કરવું જોઈએ જેથી વધુ ઉત્પાદન તેમજ સારી ગુણવત્તાવાળા ફળો મળે છે, ફળોસડીજતાઅટકેછે, રોગજીવાતનોઉપદ્રવઘટેછેતેમજપિયત, દવા, છંટકાવ, આંતરખેડ, નિંદામણ અને વીણી જેવી કામગીરીમાં ઘણી જ અનુકુળતા રહે છે.

• દૂધી જેવા પાકમાં પીન્ચીંગ એટલે કે જયાર વેલા ૨ થી ૩ ફુટના થાય ત્યારે અગ્રડુંખને કાંપી નાંખવી જોઈએ જેથી બાજુઓમાં પ્રશાખાઓ ફુટે છે અને નરપુષ્પોની સંખ્યા ઘટી માદા પુષ્પોની સંખ્યામાં વધારો થાય છે. વેલાવાળા પાકોમાં ભલામણ મુજબ વૃધ્ધિ નિયંત્રકોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ જેથી નર પુષ્પોની સંખ્યા ઘટાડી માદા પુષ્પોની સંખ્યામાંવધારો કરી શકાય છે.

• ચોમાસુ શાકભાજમાં દવા છંટકાવ વખતે વિશેષ કાળજી રાખવી જોઈએ. એટલે કે દવાનો છટકાવ વહેલી સવારના કે સાંજના સમયે જયારે વરસાદ બંધ હોય ત્યારે કરવો જોઈએ. તેમજ છંટકાવ બાદ તુરત જ વરસાદ થાય તો ફરીથી દવાનો છંટકાવ કરવો જોઈએ. તેમજ ફળ કે શીંગો ઉતારી લીધા બાદ જ દવાનો છંટકાવ કરવો

• પાકની કુલ અવસ્થા સુધી ઝેરની લાંબો સમય સ્થાઈ અસર ધરાવતી દવાઓ જેવી કે, મોનોક્રોટોફોસકે રોગર જેવી દવાઓનો છંટકાવ કરવો જોઈએ. પરંતુ ફુલ આવ્યા બાદ ઝેરની ટુંક સમયની સ્થાઈ અસર ધરાવતી દવાઓ જેવી કેમેલાથીઓન, ડાયકલોરોવોશ કે ફોઝેલોન જેવી દવાઓનો છટકાવ કરવો જોઈએ અથવા બાયોકન્ટ્રોલ કે સંકલિત જીવાત નિયંત્રણના પગલાં લેવા જોઈએ.

• કંકોડાના પાકમાં નર-માદાના છોડ અલગ હોવાથી નર-માદાનો રેશિયો ૧:૯નો રાખવો જોઈએ જેથી ઉત્પાદન સારૂ મળી શકે.

• શકય હોય તો જીવાતોના નિયંત્રણ માટે પ્રકાશપિંજર કેમિથાઈલયુજીનોલફેરોમેનટ્રેપનો ઉપયોગ કરવો.

રોગ નિયંત્રણની ભલામણો
• દુધીના પાકમાં આવતા ભુકીછારાના રોગના નિયંત્રણ માટે મુલ રક્ષક (૧) નો ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.
• દુધીના પાકમાં આવતા રૂટનોટ રોગના નિયંત્રણ માટે મુલ વૃદ્ધિ અથવા મુલ રક્ષક (૧) નો અથવા પોલ્ટીમેન્યોર (મરઘાનું ખાતર) ટન/હે વાવેતર પહેલા એક અઠવાડીયાએ આપવાથી ભલામણ છે.
• દુધીના પાકમાં આવતા પાનના ટપકાના રોગના અસરકારક નિયંત્રણ માટે મુલ રક્ષક (૨) ૩૬ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી ત્રણ છટકાવ ૧૫ દિવસના અંતરે કરવા જોઈએ.
• મંડપ પધ્ધતિથી ઉગાડુલ તુરીયાના પાકમાં આવતા તળછારા રોગના અસરકારક અને અર્થક્ષમ નિયંત્રણ માટે તુરીયાના બીજને મુલ રક્ષક (૧) સાથે ૩૬ગ્રામ/કિલો બીજદીઠ બીજ માવજત આપી જુના પાન દુર કરવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી ૧૦ થી ૧૨ દિવસના અંતરે ત્રણ છટકાવ કરવા જોઈએ.
• કારેલાના પાકમાં આવતી ફળમાખીના અસરકારક અને અર્થક્ષમ નિયંત્રણ માટે પ૦ ગ્રામ ગોળની રસી પ્રતિ લીટર પાણીમાં ઓગાળી અને મુલ રક્ષક (૩)નો ૪૦ ગ્રામ ના ત્રણ છટકાવ ફુલ આવવાના સમયથી ૧૫ દિવસના અંતરે કરવા જોઈએ.

Visitor Hit Counter