amrutkamal logo
contact number amrutkamal agro
એફ-૧૦૪, સ્વાગત ફ્લેમીંગો કોમ્પલેક્ષ, સરગાસણ ચોકડી પાસે,
સરગાસણ, તા-જી-ગાંધીનગર, ગુજરાત- ૩૮૨૪૨૧,
ફોન નં- ૬૩૫૬૧૦૦૦૩૮, ઈમેલ- amrutkamal@gmail.com
જય જવાન...    જય કિસાન...    જય વિજ્ઞાન...  
ઓર્ગેનીક માખણ / ધી વેચાણ ફોર્મ

ખેડુતનુ નામ :


મોબાઈલ નંબર :


ઈ-મેઈલ :


ગા​મ :


તાલુકો :


જીલ્લો :


પીનકોડ :


1. વેચાણ પાક :

વેચાણ જથ્થો (કિ.ગ્રા.) :


2. વેચાણ પાક :

વેચાણ જથ્થો (કિ.ગ્રા.) :


3. વેચાણ પાક :

વેચાણ જથ્થો (કિ.ગ્રા.) :


ડિલર હેલ્પલાઈન નંબર - ૬૩૫૬૧૦૦૦૩૩
Free track counters