amrutkamal logo
contact number amrutkamal agro
એફ-૧૦૪, સ્વાગત ફ્લેમીંગો કોમ્પલેક્ષ, સરગાસણ ચોકડી પાસે,
સરગાસણ, તા-જી-ગાંધીનગર, ગુજરાત- ૩૮૨૪૨૧,
ફોન નં- ૬૩૫૬૧૦૦૦૩૮, ઈમેલ- amrutkamal@gmail.com
જય જવાન...    જય કિસાન...    જય વિજ્ઞાન...  

rai vavetar Amrutkamal  તલના વાવેતર અને રોગો વિશે માહિતી

rai vavetar Amrutkamal તલ : વાવેતર વિશે માહિતી

call now Amrutkamal
rai vavetar Amrutkamal તલ : રોગો વિશે માહિતી
 •   ૧. થડનો કહોવારોactivites Amrutkamal આ રોગ ફૂગથી થાય છે. રોગની શરૂઆતમાં છોડના પાન પર પાણી પોચા ડાઘા પડે છે. છોડના થડ તેમજ ડાળીઓ ઉપર કથ્થાઈ કાળા ડાઘા પડે છે. છોડનું થડ કાળું પડી ભાંગી જાય છે અને છોડ સુકાઈ જાય છે. સતત ઝરમર ઝરમર વરસાદ, વાદળછાયું વાતાવરણ, નીચાણવાળી જમીન જ્યાં પાણી વધારે ભરાઈ રહેતું હોય ત્યાં રોગની તીવ્રતા વધારે જોવા મળે છે.


 •   ૨. પાનનો કોકડવા અને પર્ણગુચ્છactivites Amrutkamal આ રોગ ફાઈટોપ્લાઝમા નામના રોગપ્રેરકથી થાય છે. રોગની અસરવાળા પાન કિનારીથી નીચેની બાજુએ ઢળી જઈને કોકડાઈ જાય છે. તંદુરસ્ત પાનની સરખામણીમાં આવા પાન જાડાં લાગે છે. ટોંચના પાનમાં રોગની વધુ અસર થાય. ફૂલ બેસવાના સમયે ફૂલની જગ્યાએ નાના નાના પાનનો વિકૃતિ ગુચ્છ બને છે. જેને કારણે ગાંગટા બેસતાં નથી જેથી ઉત્પાદન ઉપર માઠી અસર થાય છે.


call now Amrutkamal
rai vavetar Amrutkamal  તલ : જીવાતો વિશે માહિતી
activites Amrutkamal તલના પાન વાળનારી ઇયળ
activites Amrutkamal
 •  ઓળખ ચિન્હ :- ઇયળ આછા લીલા રંગની અને મોટી થયેલી ઇયળો ઉપર ટૂંકા કાળા વાળ હોય છે.

 •  નુકસાનનાં પ્રકાર:- પાકની ફૂલ અવસ્થાએ આ જીવાત કળી તથા ફૂલ કોરી ફૂલની અંદર રહેલ અંડકોષ ખાઇને નુકસાન કરે છે.આવા નુસાન પામેલા ફૂલમાં બૈઢા બેસતા નથી તેથી છોડની ડાળીનો તેટલો ભાગબૈઢા વગરનો ખાલી જોવા મળે છે.

 •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
call now Amrutkamal
activites Amrutkamal તલની ગાંઠીયા માખી
activites Amrutkamal
 •  ઓળખ ચિન્હ :- પુખ્ત મચ્છર જેવું, ઇયળ અવસ્થા ફીક્કા પીળા રંગની હોય છે.

 •  નુકસાનનાં પ્રકાર:- માખી ફુલમાં ઇંડાં મુકે છે. જેમાંથી નીકળેલા કીડા ફુલના ભાગો ખાય છે. કળીનું ગાંઠમાં રૂપાંતર થાય છે.જેના લીધે ડોડવા બેસતા નથી.

 •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
call now Amrutkamal
activites Amrutkamal તલનું ભૂતિયું ફૂદું
activites Amrutkamal
 •  ઓળખ ચિન્હ :- ઇયળો આછા બદામી રંગની આંગળી જેવી જાડી, શરીરના પીળાશ પડતા કાંટાવાળી, શરીર પર બાજુએ પીળા પટાવાળી હોવાથી તરત જ ઓળખી શકાય છે.ફૂદું કાળા રંગનું મજબુત બાંધાનું ઉદર પ્રદેશ પર કાળા-પીળા ચટપટા હોય છે.

 •  નુકસાનનાં પ્રકાર:- ઇયળ ખાઉધરી હોય છે. જે પાન ખાઇને વ્યાપક નુકસાન કરે છે.

 •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
call now Amrutkamal
activites Amrutkamal ખપૈડી
activites Amrutkamal
 •  ઓળખ ચિન્હ :- માદા ખપૈડી શેઢાપાળાની પોચી જમીન માં ૬ સે.મી. જેટલી ઉંડાઇએ પીળાશ પળતાં સફેદ રંગના અને ચોખાના દાણા જેવા ઇંડાં ૨ થી ૧૫ની સંખ્યામાં ગોટીના રુપમાં મૂકે છે. એક માદા આશરે ૩૬ થી ૪૩૪ જેટલા ઇંડાં મૂકે છે. આ જીવાતના બચ્ચાં તેમજ પુખ્ત આછા બદામી રંગના અને શરીરે ખરબચડી સપાટીવાળાં હોય છે.

 •  નુકસાનનાં પ્રકાર:- આ બહુભોજી કીટક ધઉં ઉપરાત બાજરી,તલ,જુવાર, મકાઇ,શણ,તલ, તમાકુ,શકભાજી,ચણા વગેરે પાકોમાં પણ નુકશાન કરે છે.બચ્ચાં તેમજ પુખ્ત કીટક છોડને કાપી ખાઇને નુકસાન કરે છે.

 •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
call now Amrutkamal
rai vavetar Amrutkamal તલ : જીવાતો વિશે માહિતી
rai vavetar Amrutkamal
 •  અગત્યની જીવાતો :- પાન વાળનારી ઇયળ,ગાંઠીયા માખી ,પાનકથીરી,કાળા ચૂસીયાં
 • • રાત્રીના સમયે ખેતરમાં પ્રકાશ પિંજર ગોઠવવાથી ફૂદાનો નાશ થતાં જીવાત કાબુમાં રહે છે.

  • ઉપદ્રવ ઓછો હોય તો ઇયળોનો હાથથી વીણી નાશ કરવો.

  • જૈવિક કીટનાશક દવા જેવી કે બિવેરીયા બેઝીયાના ૫ ગ્રામ/ લિટર અથવા લીંબોળીના મીંજનું ૫% દ્રાવણ (૧૦ લિટર પાણીમાં ૫૦૦ ગ્રામ મીંજનો ભૂકો) જીવાતનો ઉપદ્રવ શરુ થયેલી ૧૫ દિવસના અંતરે ૩ છંટકાવ કરવા.

  • ચોમાસુ ઋતુમાં પાકનું મોડુ વાવેતર થવાથી ગાંઠીયા માખીનો ઉપદ્રવ વધુ જોવા મળે છે તેથી તલનુ સમયસર વાવેતર કરવું.

  • ખેતરની ફરતે આડશ ન હોય તેવુ ખેતર તલના વાવેતર માટે પસંદ કરવુ જેથી પવનની અવરજવર રહે અને પાનકથીરીનો ઉપદ્રવ ટાળી શકાય.

 •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
call now Amrutkamal
rai vavetar Amrutkamal તલ : રોગો સામે રક્ષણ (મૂલ રક્ષક-૩)
rai vavetar Amrutkamal
 •  વાપરવાની રીત :-
   ૫૦૦ મીલી. મુલ રક્ષક (૨) જરુરીયાત મુજબના પાણીમાં મીશ્રણ કરી એક એકરમાં ચાલી રહે એ રીતે જમીનમાં આપવું. જ્યારે ઉપયોગ કરવાનો હોય તેના ૧૦ મીનીટ પહેલાં પાણીમાં મીશ્રણ કરવું અને ત્યારબાદ ખેતરમાં આપવાનું રહેશે.
   છોડ ઉપર છંટકાવ કરવા માટે ૧૫ લીટર પાણીમાં ૫૦ થી ૮૦ મીલી. મુલ રક્ષક (૨) મીશ્રણ કરી પંપ દ્વારા છોડ ઉપર છંટકાવ કરવો.

 •  ઉપયોગ :-
  આ દવાને ઉપયોગ જમીનની અંદર અને જમીનની બહારની મોટી જીવાતો જેવી કે લશ્કરી ઈયળ, ગુલાબી ઈયળ, કામરીયા વગેરેના નિયંત્રણ માટે ઉપયોગી છે. ખાસ કરીને મોટા પ્રકારની જીવાત/જંતુને મારવા માટે ઉપયોગી છે.
   ચુસીયા પ્રકારની મોટી જીવાતોને મારવા માટે ઉપયોગી છે.
   મીલીબગ નામના ચુસીયાને મારવા માટે ઉપયોગી છે.
   છોડનાં બહરના ભાગે છંટકાવ કરવાથી આ દવાની અસર ૧૦ થી ૧૫ દિવસ રહે છે.
   મોટા કદની જીવાતના નિયંત્રણ માટે ઉપયોગ કરવો

 •  ઉપલબ્ઘ પેકિંગ​ :-
  (૧) ૫૦૦ મીલી, (૨) ૧ લીટર
  rai vavetar Amrutkamal
call now Amrutkamal
rai vavetar Amrutkamal મળેલ પરિણામ
Field Visit - Organic Farm

----

Field Visit - Organic Farm

---

Field Visit - Organic Farm

----

call now Amrutkamal
Visitor Hit Counter
Send Whatsapp Message