amrutkamal logo
contact number amrutkamal agro
એફ-૧૦૪, સ્વાગત ફ્લેમીંગો કોમ્પલેક્ષ, સરગાસણ ચોકડી પાસે,
સરગાસણ, તા-જી-ગાંધીનગર, ગુજરાત- ૩૮૨૪૨૧,
ફોન નં- ૬૩૫૬૧૦૦૦૩૮, ઈમેલ- amrutkamal@gmail.com
જય જવાન...    જય કિસાન...    જય વિજ્ઞાન...  

tomato vavetar Amrutkamal  ટામેટાના વાવેતર અને રોગો વિશે માહિતી

tomato vavetar Amrutkamal ટામેટા : વાવેતર વિશે માહિતી
 • પાક વિશે માહિતી


call now Amrutkamal
activites Amrutkamal ટામેટા : રોગો અને તેની ઓળખ
 •  ૧.આગોતરો સુકારો activites Amrutkamal શરૂઆતમાં નીચેના પાન પર છુટા છવાયા નાના બદામી ભૂખરા ટપકાં જોવા મળે છે. જે અનિયમિત વર્તુળાકારના હોય છે. રોગની માત્રા વધતાં આવા અસંખ્ય ટપકાં ભેગા થઇ જાય છે અને આખા છોડ પર ફેલાય છે. પરિણામે પાન સકાવા લાગે છે. આવા ટપકાં થડ પર પણ જોવા મળે છે. અસર પામેલ છોડની ડાળીઓ સુકાઇ જાય છે. જેથી ઉત્પાદન પર માઠી અસર થાય છે.


 •  ૨.પાછોતરો સુકારોactivites Amrutkamal રોગની શરૂઆતમાં પાન પર પાણી પોચા ભૂરા ટપકાં જોવા મળે છે. વાતાવરણમાં ભેજનું પ્રમાણ વધારે હોય તો આવા ટપકાં સમગ્ર પાન પર જોવા મળે છે. પાનની કિનારીએથી આવા ટપકાં વર્તુળાકારે જોવા મળે છે. જે છેવટે સમગ્ર પાન પર ફેલાઇ જાય છે. જેથા પાન સુકાઇ જઇ કાળુ પડી જોય છે. રોગીષ્ટ છોડ થોડા દિવસોમાં જ સુકાઇ જાય છે. ખેતર દઝાઇ ગયેલું હોય તેવું લાગે છે અને તીવ્ર વાસ આવે છે.


 •  ૩.જીવાણુંથી થતાં પાનનાં ટપકાં આ રોગમાં ટામેટાના પાન પર્ણદંડ, થડ અને ફળ ઉપર નાના અને પાછળથી મોટા બળીયાના ચાઠાં જેવા ખરબચડા ઉપસેલા બદામી-કાળા રંગના ટપકાં થાય છે. ફળનો વિકાસ અટકે છે અને પાછળથી ફળમાં સડો પેદા થાય છે.


 •  ૪.પાનનો કોકડવાactivites Amrutkamal પાનમાં નસો વચ્ચેનો ભાગ ઉપસીને પાન કોકડાઇ ટુંટીયુ વળી જાય છે. પાન ખૂબ જ નાના રહે છે અને છોડ ઠીંગણા રહે છે. રોગની તીવ્રતા વધુ હોય તો ફૂલ અને ફળ બેસતા નથી. અને ગુણવત્તા પર માઠી અસર પડે છે.


 •  ૫. સ્પોટેડ વીલ્ટ વાયરસ રોગવાળા છોડના કુમળા પાન ઉપર ઘણીવાર નાના નાના ગોળાકાર કથ્થાઇ રંગના ટપકાં જોવા મળે છે. રોગીષ્ટ છોડના પાન જાંબુડીયા રંગના દેખાય છે. પાન જાડા થઇ જાય છે, અને ફળ ઓછા બેસે છે અને પાકા ફળ પર ગોળ કે અનિયમિત આકારના પીળા રંગના ચાઠાં જોવા મળે છે.


call now Amrutkamal
tomato vavetar Amrutkamal  ટામેટા : જીવાતો વિશે માહિતી
activites Amrutkamal લીલી ઇયળ (હેલીકોવર્પા આર્મીજેરા)
activites Amrutkamal
 •  ઓળખ ચિન્હ :- આ ઇયળ લીલા ભૂખરા રંગની, બંને બાજુએ કાળાશ પડતી રેખાવાળી અને શરીર પર ટાછવાયા ટૂકાં સફેદ વાળ ધરાવે છે. ફુદાં ઝાંખા પીળાશ પડતા, તપખરીયા રંગના હોય છે. તેની આગળની પાંખો ઝાંખા બદામી રંગની અને તેના પર પાછળના ભાગે એક એક કાળું ટપકું આવેલું હોય છે.

 •  નુકસાનનાં પ્રકાર:- ઇંડાંમાંથી નીકળેલ ઇયળ શરૂઆતમાં કુમળા પાન ખાય છે. જ્યારે ફળ/જીંડવા/શીંગ બેસે ત્યારે તેમાં કાણું પાડી શરીરનો અડધો ભાગ ફળની અંદર અને અડધો ભાગ ફળની બહાર રાખી અંદરનો ગર્ભ કોરી ખાય છે. એક જ ઇયળ એક કરતા વઘારે ફળ /જીંડવા/શીંગને નુકસાન કરતી હોવાથી ઓછી વસ્તી હોય તો પણ નુકસાની માત્રા ઘણી વધારે જોવા મળે છે.

 •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
call now Amrutkamal
activites Amrutkamal થડ કાપનારી ઇયળ
activites Amrutkamal
 •  ઓળખ ચિન્હ :- આ જીવાતના ફૂદા મજબુત બાંધાના અને ૨૫ મિ.મી. જેટલાં લાંબા હોય છે. ફૂદાની આગળની પાંખ ઉપર કાળાં અથવા કાળાશ પડતા રાખોડી રંગના ધાબા હોય છે. પૂર્ણ વિકસિત ઇયળ ઘેરા લીલા કે કાળા રંગની અને સહેજ રાતા રંગના માથાવાળી હોય છે.ઇયળને અડકવાથી ગૂંચળું થઇ જવાની ટેવ ધરાવતી હોય છે. ઇયળો દિવસ દરમ્યાન છોડના થડની નજીક જમીનમાં સંતાઇને રહે છે.

 •  નુકસાનનાં પ્રકાર:- પાકની શરૂઆતની અવસ્થામાં ઇયળ છોડને જમીનથી નજીકથી થડ કાપી નાખીને નુકસાન કરે છે. તે દિવસ દરમ્યાન જમીનમાં ભરાઇ રહેતી હોવાથી ખેતરમાં ઉપર છલ્લી નજરે ઇયળ જોવા મળતી નથી. રાત્રે જમીનમાંથી બહાર આવી નાના છોડના થડને જમીનની નજીકથી કાપી નાખી કુમળા પાન અને કૂંપળો ખાય છે. તેથી સવારના પહોરમાં ખેતરમાં બટાટાના છોડ કપાઇને કરમાયેલા જોવા મળે છે અને પાછલી અવસ્થામાં કંદં બેસે ત્યારે તેમાં દાખલ થઇ ગર્ભ ખાઇને ખોખાં બનાવી નુકસાન પહોંચાડે છે.

 •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
call now Amrutkamal
activites Amrutkamal મોલો (એફીડસ)
activites Amrutkamal
 •  ઓળખ ચિન્હ :- મોલો લંબગોળ આકારની પોચા,કાળા,આછા લીલા કે જાંબલી રંગની જુદા-જુદા પાક ઉપર જોવા મળે છે. કપાસ,ટામેટા,મગફળી વગેરેમાં લીલા-પીળાં રંગની પરંતુ જુવારનાં પાનની નીચે પીળા રંગની તથા કઠોળ પાકમાં કાળાં કે બદામી રંગની મોલો જોવાં મળે છે. કસુંબીની મોલો કાળાં રંગની કદમાં બીજી જાતની મોલો કરતાં મોટી હોય છે.આપણા રાજ્યમાં મોટા ભાગે માદા મોલો જોવા મળે છે.જે નર સાથે સમાગમ કર્યા સિવાય બચ્ચાંને જન્મ આપે છે.

 •  નુકસાનનાં પ્રકાર:- બચ્ચાં/પુખ્ત મોલો પાનની નીચે તથા કુમળી ડુંખો,ડાળ,થડ વગેરે પર રહીને રસ ચૂસે છે.મોલોના શરીરના પાછળના ભાગે પીઠ ઉપર આવેલ બે નળી જેવી કોર્નીકલ્સમાંથી સતત ચીકણો રસ ઝરે છે.જે પાન ઉપર પડતાં તેના ઉપર કાળી ફુગ ઉગી નીકળે છે.જેથી અવરોધ થવાથી છોડની વૃધ્ધી અટકી જાય છે.મોલો કેટલાક પાકોમાં વિષાણુંજન્ય રોગ ફેલાવે છે.

 •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
call now Amrutkamal
activites Amrutkamal થ્રીપ્સ
activites Amrutkamal
 •  ઓળખ ચિન્હ :- આ જીવાત ખૂબ જ બારીક,ચપળ અને પીળાશ પડતા રંગની અને કાળાં રંગની હોય છે.

 •  નુકસાનનાં પ્રકાર:- થ્રીપ્સ વિશિષ્ટ પ્રકારનાં મૂખાંગો ધરાવે છે.જેના વડે પાન પર બારીક ઘસરકા પાડીને તેમાંથી નીકળતો રસ ચૂસે છે.નુકસાન પામેલ પાન પર ઝાંખી શકે સાંકળી પટ્ટીઓ જોવા મળે છે.ડુંગળી જેવા પાકમાં તીવ્ર ઉપદ્રવ હોય તો આખા છોડ સફેદ થઈ જાય છે.ચોમાસામાં લાંબા સમય સુધી વરસાદ ન થાય અથવા પિયતનો ગાળો લંબાય તો થ્રીપ્સનો ઉપદ્રવ ઝડપથી વધે છે.

 •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
call now Amrutkamal
activites Amrutkamal પાનકથીરી
activites Amrutkamal
 •  ઓળખ ચિન્હ :- પાનકથીરી અષ્ટપાદ વર્ગની બિનકીટક જીવાત છે.પ્રથમ અવસ્થા છ પગવાળી ઈયળ હોય છે.બાકીની અવસ્થા આઠ પગવાળી ઈયળ હોય છે.બાકીની અવસ્થા આઠ પગવાળી ઘેરા લાલ રંગની હોય છે.

 •  નુકસાનનાં પ્રકાર:- પાનની નીચે રેશમી તાંતણાંના જાળા બનાવી તેની નીચે રહી પાનમાંથી રસ ચૂસે છે.વધુ ઉપદ્રવમાં પાન ઝાંખા પડી જાય છે.

 •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
call now Amrutkamal
activites Amrutkamal ખપૈડી
activites Amrutkamal
 •  ઓળખ ચિન્હ :- માદા ખપૈડી શેઢાપાળાની પોચી જમીન માં ૬ સે.મી. જેટલી ઉંડાઇએ પીળાશ પળતાં સફેદ રંગના અને ચોખાના દાણા જેવા ઇંડાં ૨ થી ૧૫ની સંખ્યામાં ગોટીના રુપમાં મૂકે છે. એક માદા આશરે ૩૬ થી ૪૩૪ જેટલા ઇંડાં મૂકે છે. આ જીવાતના બચ્ચાં તેમજ પુખ્ત આછા બદામી રંગના અને શરીરે ખરબચડી સપાટીવાળાં હોય છે.

 •  નુકસાનનાં પ્રકાર:- આ બહુભોજી કીટક ધઉં ઉપરાત બાજરી,તલ,જુવાર, મકાઇ,શણ,મગફળી, કપાસ, તમાકુ,શકભાજી,ચણા વગેરે પાકોમાં પણ નુકશાન કરે છે.બચ્ચાં તેમજ પુખ્ત કીટક છોડને કાપી ખાઇને નુકસાન કરે છે.

 •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
call now Amrutkamal
activites Amrutkamal ધૈણ
activites Amrutkamal
 •  ઓળખ ચિન્હ :- ઇયળ સફેદ રંગની મજબૂત બાંઘાની અને બદામી રંગનું માથુ,મુખાંગ તથા પગવાળી, અંગ્રેજી 'સી' આકારની હોય છે. પુખ્ત બદામી તથા ભુખરા રંગના હોય છે.

 •  નુકસાનનાં પ્રકાર:- ઇયળો જમીનમાં રહી મૂળ કાપીને નુકશાન કરે છે. ઇયળ મુળને ખાઇ જતી હોવાથી છોડ ધીમે ધીમે સૂકાઇને ચીમળાઇ જાય છે.ઇયળ ચાસમાં આગળ વધીને એક છોડને નુકસાન કર્યા બાદ બીજા છોડના નીળ ખાવાનું શરૂ કરે છે.આ રીતે તેનુ નુકશાન ચાસમાં વધતું જાય છે. ખેતરમાં મોટા ખાલા પડે છે. પુખ્ત કીટક બોરડી, લીમડો, સરગવો, ખીજડો,બાવળ,મહુડા વિગેરેના પાન ખાય છે.

 •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
call now Amrutkamal
activites Amrutkamal  ટામેટા: જીવાતો વિશે માહિતી
activites Amrutkamal
 •  અગત્યની જીવાતો :- ઇયળ, પાનકોરીયું, સફેદ માખી, પાનકથીરી
 • • ટામેટીના પાકમા લીલી ઇયળના નિયંત્રણ માટે પીળા ફૂલવાળા હજારીગોટા પિંજર પાક તરીકે પાકની ફરતે તેમજ અંદર રોપાણ કરવાથી આ જીવાતની માદા હજારીગોટાના ફૂલ અને કળી ઉપર ઇંડાં મુકવાનું વધુ પસંદ કરે છે. આવા ઇંડાં સહિતના ફૂલો અને કળીઓ તોડી લેવાથી ભાવિ પેઢી આગળ વધતી અટકાવી શકાય..

  • વધુમાં આવા ઇંડાંમાં ટ્રાયકોગ્રામા ભમરી પરજીવીકરણ વધુ કરતી હોવાથી જૈવિક નિયંત્રણનો પણ લાભ લઇ શકાય છે.

  • લીલી ઇયળના નર ફૂદાંને આકર્ષતા ફેરોમોન ટ્રેપ હેકટરે ૪૦ પ્રમાણે ગોઠવવા અને લ્યુર દર ૨૧ દિવસે બદલવી.

  • લીલી ઇયળના ઇંડાંના પરજીવી ટ્રાયકોગ્રામા ભમરીને ૧.૫ લાખ પ્રતિ હેકટર પ્રમાણે દર અઠવાડિયે છોડવા.

  • લીલી ઇયળનું ન્યુકલીયર પોલીહેડ્રોસીસ વાયરસ ૨૫૦ એલ.ઇ. અથવા બેસીલસ થુરીન્જીન્સીસ નામના જીવાણુંનો પાઉડર ૧ કિ.ગ્રા. જરૂરી પાણીના જથ્થામાં ભેળવી એક હેકટર વિસ્તારની ટામેટીમાં છંટકાવ કરવો.

  • વનસ્પતિજન્ય જંતુનાશકો જેવા કે લીંબોળીની મીંજમાંથી બનાવેલ ૫% નો અર્ક અથવા લીંબોળીનું તેલ ૫૦ મિ.લિ. અથવા એઝાડીરેકટીન આધારીત તૈયાર દવા ૨૦ મિ.લિ.(૧ઇસી) થી ૪૦ મિ.લિ.(૦.૧૫ઇસી) ૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્રિત કરી ૧૫ દિવસના અંતરે છંટકાવ કરવો.

  • પાન કોરીયા માટે પીળા રંગના ચીકણા ટ્રેપનો ઉપયોગ કરવો.

  • છોડનો વધુ ઉપદ્રવિત ભાગ કાપી તેનો નાશ કરવો. પાનકથીરીનાં ઉપદ્રવની શરૂઆતમાં લીંબોળીની મીંજથી બનાવેલ ૫% નો અર્ક અથવા લીંમડા આધારિત તૈયાર દવા ૨૦ મિ.લિ. .(૧ઇસી) થી ૪૦ મિ.લિ.(૦.૧૫ઇસી) ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.

  • લશ્કરી ઇયળનાં પીંજરપાક તરીકે ખેતરમાં ફરતે દિવેલાની બે થી ત્રણ હાર વાવવી અને દિવેલા ઉપર મુકાયેલા ઇંડાંના સમુહ નાની ઇયળનાં સમુહ પાન સાથે વીણીને નાશ કરવો.

 •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
call now Amrutkamal
bataka vavetar Amrutkamal ટામેટા : રોગો સામે રક્ષણ (મૂલ રક્ષક-૩)
bataka vavetar Amrutkamal
 •  વાપરવાની રીત :-
   ૫૦૦ મીલી. મુલ રક્ષક (૨) જરુરીયાત મુજબના પાણીમાં મીશ્રણ કરી એક એકરમાં ચાલી રહે એ રીતે જમીનમાં આપવું. જ્યારે ઉપયોગ કરવાનો હોય તેના ૧૦ મીનીટ પહેલાં પાણીમાં મીશ્રણ કરવું અને ત્યારબાદ ખેતરમાં આપવાનું રહેશે.
   છોડ ઉપર છંટકાવ કરવા માટે ૧૫ લીટર પાણીમાં ૫૦ થી ૮૦ મીલી. મુલ રક્ષક (૨) મીશ્રણ કરી પંપ દ્વારા છોડ ઉપર છંટકાવ કરવો.

 •  ઉપયોગ :-
  આ દવાને ઉપયોગ જમીનની અંદર અને જમીનની બહારની મોટી જીવાતો જેવી કે લશ્કરી ઈયળ, ગુલાબી ઈયળ, કામરીયા વગેરેના નિયંત્રણ માટે ઉપયોગી છે. ખાસ કરીને મોટા પ્રકારની જીવાત/જંતુને મારવા માટે ઉપયોગી છે.
   ચુસીયા પ્રકારની મોટી જીવાતોને મારવા માટે ઉપયોગી છે.
   મીલીબગ નામના ચુસીયાને મારવા માટે ઉપયોગી છે.
   છોડનાં બહરના ભાગે છંટકાવ કરવાથી આ દવાની અસર ૧૦ થી ૧૫ દિવસ રહે છે.
   મોટા કદની જીવાતના નિયંત્રણ માટે ઉપયોગ કરવો

 •  ઉપલબ્ઘ પેકિંગ​ :-
  (૧) ૫૦૦ મીલી, (૨) ૧ લીટર
  bataka vavetar Amrutkamal
call now Amrutkamal
tomato vavetar Amrutkamal મળેલ પરિણામ
Field Visit - Organic Farm

----

Field Visit - Organic Farm

---

Field Visit - Organic Farm

----

call now Amrutkamal
Visitor Hit Counter
Send Whatsapp Message