amrutkamal logo
contact number amrutkamal agro
એફ-૧૦૪, સ્વાગત ફ્લેમીંગો કોમ્પલેક્ષ, સરગાસણ ચોકડી પાસે,
સરગાસણ, તા-જી-ગાંધીનગર, ગુજરાત- ૩૮૨૪૨૧,
ફોન નં- ૬૩૫૬૧૦૦૦૩૮, ઈમેલ- amrutkamal@gmail.com
જય જવાન...    જય કિસાન...    જય વિજ્ઞાન...  

brinjal vavetar Amrutkamal  રીંગણના વાવેતર અને રોગો વિશે માહિતી

brinjal vavetar Amrutkamal રીંગણ : વાવેતર વિશે માહિતી
call now Amrutkamal
activites Amrutkamal રીંગણ : રોગો અને તેની ઓળખ
 •  ૧. પાનનાં ટપકાંactivites Amrutkamal રીંગણના પાન ઉપર ફૂગથી થતાં ટપકાં પીળાશ પડતાં અને ધાબારૂપે વર્તુળાકાર ડાઘા જોવા મળે છે. સમય જતાં તે બદામી ભૂખરાં રંગનાં બને છે. આવા ટપકાં એકબીજામાં ભળી જતાં છેવટે પાન સુકાઈને ખરી પડે છે.


 •  ૨. લઘુપર્ણનો રોગ activites Amrutkamal આ રોગ ફાયટોપઈઝામા નામના સુક્ષ્મ જીવાણુંથી થાય છે. આ રોગમાં પાન નાના કદનાં અને ઝુમખીયા છોડનો વિકાસ અટકે છે તેમ જ વિકૃતિ પેદા થઈ ડાળી એકદમ જાડી થઈ જાય છે. છોડ ઠીંગણો રહે છે. આવા છોડ પર ફૂલ ભાગ્યે જ બેસે છે અને ફળ હોય તે એકદમ નાના કઠણ અને વિકૃતિ જોવા મળે છે.
call now Amrutkamal
brinjal vavetar Amrutkamal  રીંગણ : જીવાતો વિશે માહિતી
activites Amrutkamal મોલો (એફીડસ)
activites Amrutkamal
 •  ઓળખ ચિન્હ :- મોલો લંબગોળ આકારની પોચા,કાળા,આછા લીલા કે જાંબલી રંગની જુદા-જુદા પાક ઉપર જોવા મળે છે. કપાસ,ભીંડા,મગફળી વગેરેમાં લીલા-પીળાં રંગની પરંતુ જુવારનાં પાનની નીચે પીળા રંગની તથા કઠોળ પાકમાં કાળાં કે બદામી રંગની મોલો જોવાં મળે છે. કસુંબીની મોલો કાળાં રંગની કદમાં બીજી જાતની મોલો કરતાં મોટી હોય છે.આપણા રાજ્યમાં મોટા ભાગે માદા મોલો જોવા મળે છે.જે નર સાથે સમાગમ કર્યા સિવાય બચ્ચાંને જન્મ આપે છે.

 •  નુકસાનનાં પ્રકાર:- બચ્ચાં/પુખ્ત મોલો પાનની નીચે તથા કુમળી ડુંખો,ડાળ,થડ વગેરે પર રહીને રસ ચૂસે છે.મોલોના શરીરના પાછળના ભાગે પીઠ ઉપર આવેલ બે નળી જેવી કોર્નીકલ્સમાંથી સતત ચીકણો રસ ઝરે છે.જે પાન ઉપર પડતાં તેના ઉપર કાળી ફુગ ઉગી નીકળે છે.જેથી અવરોધ થવાથી છોડની વૃધ્ધી અટકી જાય છે.મોલો કેટલાક પાકોમાં વિષાણુંજન્ય રોગ ફેલાવે છે.

 •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
call now Amrutkamal
activites Amrutkamal થ્રીપ્સ
activites Amrutkamal
 •  ઓળખ ચિન્હ :- આ જીવાત ખૂબ જ બારીક,ચપળ અને પીળાશ પડતા રંગની અને કાળાં રંગની હોય છે.

 •  નુકસાનનાં પ્રકાર:- થ્રીપ્સ વિશિષ્ટ પ્રકારનાં મૂખાંગો ધરાવે છે.જેના વડે પાન પર બારીક ઘસરકા પાડીને તેમાંથી નીકળતો રસ ચૂસે છે.નુકસાન પામેલ પાન પર ઝાંખી શકે સાંકળી પટ્ટીઓ જોવા મળે છે.ડુંગળી જેવા પાકમાં તીવ્ર ઉપદ્રવ હોય તો આખા છોડ સફેદ થઈ જાય છે.ચોમાસામાં લાંબા સમય સુધી વરસાદ ન થાય અથવા પિયતનો ગાળો લંબાય તો થ્રીપ્સનો ઉપદ્રવ ઝડપથી વધે છે.

 •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
call now Amrutkamal
activites Amrutkamal પાનકથીરી
activites Amrutkamal
 •  ઓળખ ચિન્હ :- પાનકથીરી અષ્ટપાદ વર્ગની બિનકીટક જીવાત છે.પ્રથમ અવસ્થા છ પગવાળી ઈયળ હોય છે.બાકીની અવસ્થા આઠ પગવાળી ઈયળ હોય છે.બાકીની અવસ્થા આઠ પગવાળી ઘેરા લાલ રંગની હોય છે.

 •  નુકસાનનાં પ્રકાર:- પાનની નીચે રેશમી તાંતણાંના જાળા બનાવી તેની નીચે રહી પાનમાંથી રસ ચૂસે છે.વધુ ઉપદ્રવમાં પાન ઝાંખા પડી જાય છે.

 •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
call now Amrutkamal
activites Amrutkamal તડતડિયા
activites Amrutkamal
 •  ઓળખ ચિન્હ :- બચ્ચાં નાના આછા પીળા રંગના પાંખ વગરના હોય છે.પુખ્ત તડતડિયા ફાચર આકારના આછા લીલા રંગના હોય છે અને ત્રાસા ચાલે છે અને ઘણાં ચપળ હોય છે.છોડને સહેજ હલાવતા જ ઉડી જાય છે અને ઘણા ચપળ હોય છે.છોડને સ્હેજ હલાવતા જ ઉડી જાય છે.

 •  નુકસાનનાં પ્રકાર:- બચ્ચાં તેમજ પુખ્ત પાન અને કુમળા ભાગોમાંથી રસ ચૂસે છે.પરિણામે પાનની ધારો પીળી પડી જઇ કોકડાઇ જાય છે.વધારે ઉપદ્રવમાં પાન નિસ્તેજ બની અંદરની બાજુ વળવા માંડે છે અને છેવટે સુકાઇ જાય છે.

 •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
call now Amrutkamal
activites Amrutkamal સફેદ માખી
activites Amrutkamal
 •  ઓળખ ચિન્હ :- પુખ્ત માખી એકાદ મિ.મી. જેટલી લાંબી, પાંખો દૂધિયા સફેદ રંગની અને શરીર પીળાશ પડતા રંગનું હોય છે.તેના બચ્ચાં આછા પીળા રંગનાં અને લંબગોળ ભીંગડા જેવા હોય છે. જે પાનની નીચેની બાજુ એક જ જગ્યાએ ચોંટી રહે છે.

 •  નુકસાનનાં પ્રકાર:- બચ્ચાં તથા પુખ્ત માખી પાનની નીચેની બાજુએ રહી પાનમાંથી રસ ચૂસીને નુકસાન કરે છે.પરિણામે અપરિપકવ અવસ્થામાં સુકાઇ જાય છે.આ જીવાતના શરીરમાંથી પણ ચીકણો મધ જેવો પદાર્થ ઝરે છે. જેના લીધે પાન ઉપર કાળી ફુગ ઉગે છે.સફેદ માખી કેટલાક વિષાણુજન્ય રોગ ફેલાવે છે.

 •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
call now Amrutkamal
activites Amrutkamal રીંગણીની ડૂંખ અને ફળ કોરનારી ઇયળ
activites Amrutkamal
 •  ઓળખ ચિન્હ :- આ જીવાતનું ફૂદું મધ્યમ કદનુ, સફેદ પાંખોવાળુ અને અગ્ર પાખો પર ભૂખરા રંગના ટપકાંઓ ધરાવતું હોય છે.નાની ઇયળો ઝાંખા સફેદ રંગની હોય છે જે મોટી થતાં આછા ગુલાબી રંગની બને છે.

 •  નુકસાનનાં પ્રકાર:- નાની ઇયળો શરૂઆતમાં ડૂંખમાં દાખલ થઈ તેને અંદરથી કોરી ખાય છે જેથી ડૂંખો ચીમળાઇ જાય છે.જ્યારે ફળ બેસે ત્યારે નાની ઇયળો વજ્ર માં દાખલ થઇને ફળોનો અંદરનો ગર્ભ કોરી ખાય છે અને ઇયળે પાડેલા કાણાંમાથી તેની હગાર બહાર નીકળે છે.જેથી રીંગણ ખાવાલાયક રહેતા નથી.પુખ્ત ઇયળ ફળમાં કાણું પાડી બહાર નીકળી આવે છે જેના લીધે ઉપદ્રવ લાગેલા ફળ પર ગોળ કાણું દેખાય છે.

 •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
call now Amrutkamal
activites Amrutkamal રાતી કથીરી
activites Amrutkamal
 •  ઓળખ ચિન્હ :- પુખ્ત જીવાત બારીક અને લાલ રંગની હોય છે. બચ્ચા લીલાશ પડતા રંગના અને ૩ મિ.મી. લાંબા હોય છે. તે આઠ પગ ધરાવે છે.

 •  નુકસાનનાં પ્રકાર:- આ જીવાતના બચ્ચાં અને પુખ્ત પાનની નીચેની બાજુએ રહીને રસ ચૂસે છે.પરિણામે પાન ફીક્કા પડી જાય છે.વધારે ઉપદ્રવ હોય ત્યારે પાન ઉપર જાળાં થઇ જાય છે. છોડની વૃધ્ધિ અટકે છે.

 •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
call now Amrutkamal
activites Amrutkamal બટાટાના થડ કાપનારી ઇયળ
activites Amrutkamal
 •  ઓળખ ચિન્હ :- આ જીવાતના ફૂદા મજબુત બાંધાના અને ૨૫ મિ.મી. જેટલાં લાંબા હોય છે. ફૂદાની આગળની પાંખ ઉપર કાળાં અથવા કાળાશ પડતા રાખોડી રંગના ધાબા હોય છે. પૂર્ણ વિકસિત ઇયળ ઘેરા લીલા કે કાળા રંગની અને સહેજ રાતા રંગના માથાવાળી હોય છે.ઇયળને અડકવાથી ગૂંચળું થઇ જવાની ટેવ ધરાવતી હોય છે. ઇયળો દિવસ દરમ્યાન છોડના થડની નજીક જમીનમાં સંતાઇને રહે છે.

 •  નુકસાનનાં પ્રકાર:- પાકની શરૂઆતની અવસ્થામાં ઇયળ છોડને જમીનથી નજીકથી થડ કાપી નાખીને નુકસાન કરે છે. તે દિવસ દરમ્યાન જમીનમાં ભરાઇ રહેતી હોવાથી ખેતરમાં ઉપર છલ્લી નજરે ઇયળ જોવા મળતી નથી. રાત્રે જમીનમાંથી બહાર આવી નાના છોડના થડને જમીનની નજીકથી કાપી નાખી કુમળા પાન અને કૂંપળો ખાય છે. તેથી સવારના પહોરમાં ખેતરમાં બટાટાના છોડ કપાઇને કરમાયેલા જોવા મળે છે અને પાછલી અવસ્થામાં કંદં બેસે ત્યારે તેમાં દાખલ થઇ ગર્ભ ખાઇને ખોખાં બનાવી નુકસાન પહોંચાડે છે.

 •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
call now Amrutkamal
bataka vavetar Amrutkamal રીંગણ : રોગો સામે રક્ષણ (મૂલ રક્ષક-૩)
bataka vavetar Amrutkamal
 •  વાપરવાની રીત :-
   ૫૦૦ મીલી. મુલ રક્ષક (૨) જરુરીયાત મુજબના પાણીમાં મીશ્રણ કરી એક એકરમાં ચાલી રહે એ રીતે જમીનમાં આપવું. જ્યારે ઉપયોગ કરવાનો હોય તેના ૧૦ મીનીટ પહેલાં પાણીમાં મીશ્રણ કરવું અને ત્યારબાદ ખેતરમાં આપવાનું રહેશે.
   છોડ ઉપર છંટકાવ કરવા માટે ૧૫ લીટર પાણીમાં ૫૦ થી ૮૦ મીલી. મુલ રક્ષક (૨) મીશ્રણ કરી પંપ દ્વારા છોડ ઉપર છંટકાવ કરવો.

 •  ઉપયોગ :-
  આ દવાને ઉપયોગ જમીનની અંદર અને જમીનની બહારની મોટી જીવાતો જેવી કે લશ્કરી ઈયળ, ગુલાબી ઈયળ, કામરીયા વગેરેના નિયંત્રણ માટે ઉપયોગી છે. ખાસ કરીને મોટા પ્રકારની જીવાત/જંતુને મારવા માટે ઉપયોગી છે.
   ચુસીયા પ્રકારની મોટી જીવાતોને મારવા માટે ઉપયોગી છે.
   મીલીબગ નામના ચુસીયાને મારવા માટે ઉપયોગી છે.
   છોડનાં બહરના ભાગે છંટકાવ કરવાથી આ દવાની અસર ૧૦ થી ૧૫ દિવસ રહે છે.
   મોટા કદની જીવાતના નિયંત્રણ માટે ઉપયોગ કરવો

 •  ઉપલબ્ઘ પેકિંગ​ :-
  (૧) ૫૦૦ મીલી, (૨) ૧ લીટર
  bataka vavetar Amrutkamal
call now Amrutkamal
brinjal vavetar Amrutkamal મળેલ પરિણામ
Field Visit - Organic Farm

----

Field Visit - Organic Farm

---

Field Visit - Organic Farm

----

call now Amrutkamal
Visitor Hit Counter
Send Whatsapp Message