amrutkamal logo
contact number amrutkamal agro
એફ-૧૦૪, સ્વાગત ફ્લેમીંગો કોમ્પલેક્ષ, સરગાસણ ચોકડી પાસે,
સરગાસણ, તા-જી-ગાંધીનગર, ગુજરાત- ૩૮૨૪૨૧,
ફોન નં- ૬૩૫૬૧૦૦૦૩૮, ઈમેલ- amrutkamal@gmail.com
જય જવાન...    જય કિસાન...    જય વિજ્ઞાન...  

radish vavetar Amrutkamal  મુળાના વાવેતર અને રોગો વિશે માહિતી

radish vavetar Amrutkamal મુળા : વાવેતર વિશે માહિતી
 • પાક વિશે માહિતી


call now Amrutkamal
activites Amrutkamal મુળા : રોગો અને તેની ઓળખ
call now Amrutkamal
radish vavetar Amrutkamal  મુળા : જીવાતો વિશે માહિતી
activites Amrutkamal મોલો (એફીડસ)
activites Amrutkamal
 •  ઓળખ ચિન્હ :- મોલો લંબગોળ આકારની પોચા,કાળા,આછા લીલા કે જાંબલી રંગની જુદા-જુદા પાક ઉપર જોવા મળે છે. કપાસ,મુળા,મગફળી વગેરેમાં લીલા-પીળાં રંગની પરંતુ જુવારનાં પાનની નીચે પીળા રંગની તથા કઠોળ પાકમાં કાળાં કે બદામી રંગની મોલો જોવાં મળે છે. કસુંબીની મોલો કાળાં રંગની કદમાં બીજી જાતની મોલો કરતાં મોટી હોય છે.આપણા રાજ્યમાં મોટા ભાગે માદા મોલો જોવા મળે છે.જે નર સાથે સમાગમ કર્યા સિવાય બચ્ચાંને જન્મ આપે છે.

 •  નુકસાનનાં પ્રકાર:- બચ્ચાં/પુખ્ત મોલો પાનની નીચે તથા કુમળી ડુંખો,ડાળ,થડ વગેરે પર રહીને રસ ચૂસે છે.મોલોના શરીરના પાછળના ભાગે પીઠ ઉપર આવેલ બે નળી જેવી કોર્નીકલ્સમાંથી સતત ચીકણો રસ ઝરે છે.જે પાન ઉપર પડતાં તેના ઉપર કાળી ફુગ ઉગી નીકળે છે.જેથી અવરોધ થવાથી છોડની વૃધ્ધી અટકી જાય છે.મોલો કેટલાક પાકોમાં વિષાણુંજન્ય રોગ ફેલાવે છે.

 •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
call now Amrutkamal
activites Amrutkamal ખપૈડી
activites Amrutkamal
 •  ઓળખ ચિન્હ :- માદા ખપૈડી શેઢાપાળાની પોચી જમીન માં ૬ સે.મી. જેટલી ઉંડાઇએ પીળાશ પળતાં સફેદ રંગના અને ચોખાના દાણા જેવા ઇંડાં ૨ થી ૧૫ની સંખ્યામાં ગોટીના રુપમાં મૂકે છે. એક માદા આશરે ૩૬ થી ૪૩૪ જેટલા ઇંડાં મૂકે છે. આ જીવાતના બચ્ચાં તેમજ પુખ્ત આછા બદામી રંગના અને શરીરે ખરબચડી સપાટીવાળાં હોય છે.

 •  નુકસાનનાં પ્રકાર:- આ બહુભોજી કીટક ધઉં ઉપરાત બાજરી,તલ,જુવાર, મકાઇ,શણ,મગફળી, કપાસ, તમાકુ,શકભાજી,ચણા વગેરે પાકોમાં પણ નુકશાન કરે છે.બચ્ચાં તેમજ પુખ્ત કીટક છોડને કાપી ખાઇને નુકસાન કરે છે.

 •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
call now Amrutkamal
activites Amrutkamal માખી
activites Amrutkamal
 •  ઓળખ ચિન્હ :- રાઇની માખીનો ઉદરપ્રદેશ નારંગી રંગનો અને બાકીનો ભાગ કાળા રંગનો હોય છે.તે ધુમાડીયા ભૂખરા રંગની બે જોડ પાંખો ધરાવે છે. ઇયળો ધેરા લીલાશ પડતા કાળા રંગની હોય છે. જે ઉદરપ્રદેશ પર આઠ જોડ પગ ધરાવે છે. તેને અડકતાં ઇયળ ગુચળું વળીને જમીન પર પડી જઇ મરી ગયાનો ઢોંગ કરે છે.

 •  નુકસાનનાં પ્રકાર:- રાઇનો પાક ૧૫ થી ૨૦ દિવસનો થાય ત્યારેથી આ જીવાતની ઇયળો પાનમાં ગોળાકાર કાણાં પાડીને નુકસાન કરે છે. પાનની નીચેની બાજુએ એક કરતાં વધારે ઇયળ જોવા મળે છે. કેટલીક વખત ઉપદ્રવ વધુ હોય તો છોડના બધા જ પાન તે ખાઇ જાય છે. વધુ ઉપદ્રવ થવાના સંજોગોમાં પાકની વાવણી ફરીથી કરવાની જરૂરીયાત ઉભી થાય છે. પાકની શરૂઆતની અવસ્થા માં તે પાન અને શિંગો પાકવાની અવસ્થાએ શિંગોને ખાઇને નુકસાન કરે છે.

 •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
call now Amrutkamal
activites Amrutkamal પાન ખાનારી ઇયળ (લશ્કરી ઇયળ)
activites Amrutkamal
 •  ઓળખ ચિન્હ :- નાની ઇયળો કાળાશ પડતી લીલા રંગની સમૂહમાં રહે છે. મોટી ઇયળો ઓછા બદામી રંગની અને શરીર ઉપર કાળાશ પડતા નારંગી રંગની લીટીઓ વાળી હોય છે.

 •  નુકસાનનાં પ્રકાર:- છોડના પાન ખાઇને ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન કરે છે. આથી છોડ ઝાંખરા જેવા પાન વગરના થઇ જાય છે. ઇયળો દિવસે જમીનમાં સંતાઇ રહી રાત્રે નુકસાન કરે છે.

 •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
call now Amrutkamal
activites Amrutkamal રંગીન ચૂસીયા
activites Amrutkamal
 •  ઓળખ ચિન્હ :- પુખ્ત ચૂસીયા કાળા રંગના હોય છે. જેના પર લાલ,સફેદ અને પીળા રંગના ટપકાં હોય છે.જેથી તે રંગીન ચૂસીયા તરીકે ઓળખાય છે. જે લગભગ ૪ મિ.મી. લાબાં હોય છે. તેનુ માથુ નાનુ અને ત્રિકોણદાર હોય છે જયારે પેટ ચપટું હોય છે.

 •  નુકસાનનાં પ્રકાર:- પુખ્ત તેમજ બચ્ચાં પાન, ફૂલ અને શિંગોમાંથી રસ ચૂસીને નુકસાન કરે છે. તેના ઉપદ્રવથી પાન પીળા પડી જાય છે. શિંગો ઓછી બેસે છે. શિંગોમાં દાણાનો વિકાસ બરોબર થતો નથી. વધુ માં કાપીને ખળામાં નાખેલ છોડવામાં પણ ચૂસીયાંનો ઉપદ્રવ ચાલુ રહે છે. ઉનાળામાં શેઢાપાણા પર દાભ અથવા અન્ય ધાસ તેમજ ઉનાળું બાજરીમાં પણ જીવન ગુજારે છે.

 •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
call now Amrutkamal
bataka vavetar Amrutkamal મુળા : રોગો સામે રક્ષણ (મૂલ રક્ષક-૩)
bataka vavetar Amrutkamal
 •  વાપરવાની રીત :-
   ૫૦૦ મીલી. મુલ રક્ષક (૨) જરુરીયાત મુજબના પાણીમાં મીશ્રણ કરી એક એકરમાં ચાલી રહે એ રીતે જમીનમાં આપવું. જ્યારે ઉપયોગ કરવાનો હોય તેના ૧૦ મીનીટ પહેલાં પાણીમાં મીશ્રણ કરવું અને ત્યારબાદ ખેતરમાં આપવાનું રહેશે.
   છોડ ઉપર છંટકાવ કરવા માટે ૧૫ લીટર પાણીમાં ૫૦ થી ૮૦ મીલી. મુલ રક્ષક (૨) મીશ્રણ કરી પંપ દ્વારા છોડ ઉપર છંટકાવ કરવો.

 •  ઉપયોગ :-
  આ દવાને ઉપયોગ જમીનની અંદર અને જમીનની બહારની મોટી જીવાતો જેવી કે લશ્કરી ઈયળ, ગુલાબી ઈયળ, કામરીયા વગેરેના નિયંત્રણ માટે ઉપયોગી છે. ખાસ કરીને મોટા પ્રકારની જીવાત/જંતુને મારવા માટે ઉપયોગી છે.
   ચુસીયા પ્રકારની મોટી જીવાતોને મારવા માટે ઉપયોગી છે.
   મીલીબગ નામના ચુસીયાને મારવા માટે ઉપયોગી છે.
   છોડનાં બહરના ભાગે છંટકાવ કરવાથી આ દવાની અસર ૧૦ થી ૧૫ દિવસ રહે છે.
   મોટા કદની જીવાતના નિયંત્રણ માટે ઉપયોગ કરવો

 •  ઉપલબ્ઘ પેકિંગ​ :-
  (૧) ૫૦૦ મીલી, (૨) ૧ લીટર
  bataka vavetar Amrutkamal
call now Amrutkamal
radish vavetar Amrutkamal મળેલ પરિણામ
Field Visit - Organic Farm

----

Field Visit - Organic Farm

---

Field Visit - Organic Farm

----

call now Amrutkamal
Visitor Hit Counter
Send Whatsapp Message