amrutkamal logo
contact number amrutkamal agro
એફ-૧૦૪, સ્વાગત ફ્લેમીંગો કોમ્પલેક્ષ, સરગાસણ ચોકડી પાસે,
સરગાસણ, તા-જી-ગાંધીનગર, ગુજરાત- ૩૮૨૪૨૧,
ફોન નં- ૬૩૫૬૧૦૦૦૩૮, ઈમેલ- amrutkamal@gmail.com
જય જવાન...    જય કિસાન...    જય વિજ્ઞાન...  

green-chilli vavetar Amrutkamal  મરચીના વાવેતર અને રોગો વિશે માહિતી

green-chilli vavetar Amrutkamal મરચી : વાવેતર વિશે માહિતી
 • પાક વિશે માહિતી


call now Amrutkamal
activites Amrutkamal મરચી : રોગો અને તેની ઓળખ
 •  ૧.કાલવ્રણ/ડાયબેક/ફળનો સડોactivites Amrutkamal રોગની શરૂઆતમાં નાની ડાળીઓ અને ફૂલ બદામી રંગના અને સમય જતાં રાખોડી કે આછા પીળા રંગના જોવા મળે છે.જેમાં કાળા રંગના ટપકાં જોવા મળે છે. રોગ ધીમે ધીમે મોટી ડાળી તરફ પણ આગળ વધે છે. અને તંદૂરસ્ત ભાગની વચ્ચે બદામી રંગનો પટ્ટો જોવા મળે છે. ધીમે ધીમે આખો છોડ સૂકાઇ જાય છે. જ્યારે મરચાં પાકીને લાલ થવા માંડે ત્યારે અથવા ઘણી વખત લીલાં મરચાં પર નાનાં નાનાં ગોળાકાર પીળાશ પડતા ટપકાં જોવા મળે છે.આ ટપકાં ધીમે ધીમે લંબગોળ કે ત્રાક આકારનાં થતાં જોવા મળે છે. મરચાંની સુકવણી વખતે પણ સડો ચાલુ રહે છે.


 •  ૨.ભૂકીછારો મરચીના પાનની નીચેની બાજુએ સફેદ છારી શરૂઆતમાં જલ્વા મળે છે. પાનમાં છારીની ઉપરની બાજુએ પીળાશ પડતા ડાઘ જોવા મળે છે.છેવટે સમગ્ર પાનમાં છારી જોવા મળે છે.પાન સુકાઇને ખરી પડે છે.


 •  ૩.જીવાણુથી થતાં ટપકાં શરૂઆતમાં પાન ઉપર નાનાં પાણીપોચા ટપકાં જોવા મળે છે. ટપકાંનો રંગ શરૂઆતમાં બદામી અને છેવટે કાળા રંગનાં ટપકાં અને ટપકાંની આજુબાજુ પીળાશ રંગ ધારણ કરે છે.અસંખ્ય ટપકાં ભેગા થતાં છેવટે પાન સુકાઇ જાય છે.ફળમાં પણ આવાં ટપકાં જોવા મળે છે.ફળની અંદર પણ રોગપ્રેરક દાખલ થઇ નુકસાન કરે છે.


 •  ૪. કોકડવાactivites Amrutkamal આ રોગમાં પાન નાના અને વાંકા થઈ જાય છે.છોડનો વિકાસ અટકતાં છોડ ઠીંગણો રહી જાય છે. છોડના પાન પીળા પડે છે. આવા છોડ પર મરચાં બેસતા નથી. જો અલ્પ સંખ્યામાં બેસે તો કદમાં નાનન અને વિકૃત થયેલાં જોવા મળે છે.


 • =
call now Amrutkamal
green-chilli vavetar Amrutkamal  મરચી : જીવાતો વિશે માહિતી
activites Amrutkamal થડ કાપનારી ઇયળ
activites Amrutkamal
 •  ઓળખ ચિન્હ :- આ જીવાતના ફૂદા મજબુત બાંધાના અને ૨૫ મિ.મી. જેટલાં લાંબા હોય છે. ફૂદાની આગળની પાંખ ઉપર કાળાં અથવા કાળાશ પડતા રાખોડી રંગના ધાબા હોય છે. પૂર્ણ વિકસિત ઇયળ ઘેરા લીલા કે કાળા રંગની અને સહેજ રાતા રંગના માથાવાળી હોય છે.ઇયળને અડકવાથી ગૂંચળું થઇ જવાની ટેવ ધરાવતી હોય છે. ઇયળો દિવસ દરમ્યાન છોડના થડની નજીક જમીનમાં સંતાઇને રહે છે.

 •  નુકસાનનાં પ્રકાર:- પાકની શરૂઆતની અવસ્થામાં ઇયળ છોડને જમીનથી નજીકથી થડ કાપી નાખીને નુકસાન કરે છે. તે દિવસ દરમ્યાન જમીનમાં ભરાઇ રહેતી હોવાથી ખેતરમાં ઉપર છલ્લી નજરે ઇયળ જોવા મળતી નથી. રાત્રે જમીનમાંથી બહાર આવી નાના છોડના થડને જમીનની નજીકથી કાપી નાખી કુમળા પાન અને કૂંપળો ખાય છે. તેથી સવારના પહોરમાં ખેતરમાં બટાટાના છોડ કપાઇને કરમાયેલા જોવા મળે છે અને પાછલી અવસ્થામાં કંદં બેસે ત્યારે તેમાં દાખલ થઇ ગર્ભ ખાઇને ખોખાં બનાવી નુકસાન પહોંચાડે છે.

 •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
call now Amrutkamal
activites Amrutkamal મોલો (એફીડસ)
activites Amrutkamal
 •  ઓળખ ચિન્હ :- મોલો લંબગોળ આકારની પોચા,કાળા,આછા લીલા કે જાંબલી રંગની જુદા-જુદા પાક ઉપર જોવા મળે છે. કપાસ,મરચી,મગફળી વગેરેમાં લીલા-પીળાં રંગની પરંતુ જુવારનાં પાનની નીચે પીળા રંગની તથા કઠોળ પાકમાં કાળાં કે બદામી રંગની મોલો જોવાં મળે છે. કસુંબીની મોલો કાળાં રંગની કદમાં બીજી જાતની મોલો કરતાં મોટી હોય છે.આપણા રાજ્યમાં મોટા ભાગે માદા મોલો જોવા મળે છે.જે નર સાથે સમાગમ કર્યા સિવાય બચ્ચાંને જન્મ આપે છે.

 •  નુકસાનનાં પ્રકાર:- બચ્ચાં/પુખ્ત મોલો પાનની નીચે તથા કુમળી ડુંખો,ડાળ,થડ વગેરે પર રહીને રસ ચૂસે છે.મોલોના શરીરના પાછળના ભાગે પીઠ ઉપર આવેલ બે નળી જેવી કોર્નીકલ્સમાંથી સતત ચીકણો રસ ઝરે છે.જે પાન ઉપર પડતાં તેના ઉપર કાળી ફુગ ઉગી નીકળે છે.જેથી અવરોધ થવાથી છોડની વૃધ્ધી અટકી જાય છે.મોલો કેટલાક પાકોમાં વિષાણુંજન્ય રોગ ફેલાવે છે.

 •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
call now Amrutkamal
activites Amrutkamal થ્રીપ્સ
activites Amrutkamal
 •  ઓળખ ચિન્હ :- આ જીવાત ખૂબ જ બારીક,ચપળ અને પીળાશ પડતા રંગની અને કાળાં રંગની હોય છે.

 •  નુકસાનનાં પ્રકાર:- થ્રીપ્સ વિશિષ્ટ પ્રકારનાં મૂખાંગો ધરાવે છે.જેના વડે પાન પર બારીક ઘસરકા પાડીને તેમાંથી નીકળતો રસ ચૂસે છે.નુકસાન પામેલ પાન પર ઝાંખી શકે સાંકળી પટ્ટીઓ જોવા મળે છે.ડુંગળી જેવા પાકમાં તીવ્ર ઉપદ્રવ હોય તો આખા છોડ સફેદ થઈ જાય છે.ચોમાસામાં લાંબા સમય સુધી વરસાદ ન થાય અથવા પિયતનો ગાળો લંબાય તો થ્રીપ્સનો ઉપદ્રવ ઝડપથી વધે છે.

 •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
call now Amrutkamal
activites Amrutkamal ઉધઇ
activites Amrutkamal
 •  ઓળખ ચિન્હ :- ઉધઇ પીળાશ પડતા સફેદ રંગનું, ચાવીને ખાનાર મુખાંગવાળું અને અપૂર્ણ કાયાતરણ વાળુ કીટક છે.
  જમીનની અદંર અથવા ઉપર રાફડા બનાવી રહેતી આ જીવાત બહુરૂપી એટલે કે રાજા,રાણી,મજુર,અને રક્ષાકના રૂપમાં હોય છે.પુખ્ત કિટક પારદર્શક પાંખોવાળા તથા શરીરવાળા બદામી રંગના હોય છે.

 •  નુકસાનનાં પ્રકાર:- પાકના થડ,ડાળી,છાલ, વિગેરે કોરીને નુકશાન કરે છે. રાફડામાં રહેતી તેની મજુર જાતિ પાકના મુળ તેમજ જમીનના સંપર્કમાં આવેલ થડનો ભાગ કાપી ખાય છે તેના લીધે છોડ પીળા પડી ચીમળાઇને સૂકાઇ જાય છે. અને છોડ સહેલાઇથી ખેંચાઇ આવે છે. ઉપદ્રવ ટાલામાં જોવા મળે છે. પાકને પાણીની જેમ ખેંચ વર્તાયતેમ તેનો ઉપદ્રવ વધારે જોવા મળે છે.ઉપદ્રવ રેતાળ તથા ગોરાડું જમીનમાં વધુ પ્રમાણમાં હોય છે. ઉપરાંત મકાનનાં બારણાં, રાચરચીલું વિગેરેને નુકશાન કરે છે.

 •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
call now Amrutkamal
activites Amrutkamal ખપૈડી
activites Amrutkamal
 •  ઓળખ ચિન્હ :- માદા ખપૈડી શેઢાપાળાની પોચી જમીન માં ૬ સે.મી. જેટલી ઉંડાઇએ પીળાશ પળતાં સફેદ રંગના અને ચોખાના દાણા જેવા ઇંડાં ૨ થી ૧૫ની સંખ્યામાં ગોટીના રુપમાં મૂકે છે. એક માદા આશરે ૩૬ થી ૪૩૪ જેટલા ઇંડાં મૂકે છે. આ જીવાતના બચ્ચાં તેમજ પુખ્ત આછા બદામી રંગના અને શરીરે ખરબચડી સપાટીવાળાં હોય છે.

 •  નુકસાનનાં પ્રકાર:- આ બહુભોજી કીટક ધઉં ઉપરાત બાજરી,તલ,જુવાર, મકાઇ,શણ,મગફળી, કપાસ, તમાકુ,શકભાજી,ચણા વગેરે પાકોમાં પણ નુકશાન કરે છે.બચ્ચાં તેમજ પુખ્ત કીટક છોડને કાપી ખાઇને નુકસાન કરે છે.

 •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
call now Amrutkamal
activites Amrutkamal ધૈણ
activites Amrutkamal
 •  ઓળખ ચિન્હ :- ઇયળ સફેદ રંગની મજબૂત બાંઘાની અને બદામી રંગનું માથુ,મુખાંગ તથા પગવાળી, અંગ્રેજી 'સી' આકારની હોય છે. પુખ્ત બદામી તથા ભુખરા રંગના હોય છે.

 •  નુકસાનનાં પ્રકાર:- ઇયળો જમીનમાં રહી મૂળ કાપીને નુકશાન કરે છે. ઇયળ મુળને ખાઇ જતી હોવાથી છોડ ધીમે ધીમે સૂકાઇને ચીમળાઇ જાય છે.ઇયળ ચાસમાં આગળ વધીને એક છોડને નુકસાન કર્યા બાદ બીજા છોડના નીળ ખાવાનું શરૂ કરે છે.આ રીતે તેનુ નુકશાન ચાસમાં વધતું જાય છે. ખેતરમાં મોટા ખાલા પડે છે. પુખ્ત કીટક બોરડી, લીમડો, સરગવો, ખીજડો,બાવળ,મહુડા વિગેરેના પાન ખાય છે.

 •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
call now Amrutkamal
activites Amrutkamal  મરચી: જીવાતો વિશે માહિતી
activites Amrutkamal
 •  અગત્યની જીવાતો :- ઇયળ, પાનકોરીયું, સફેદ માખી, પાનકથીરી
 • • મરચીના પાકમા લીલી ઇયળના નિયંત્રણ માટે પીળા ફૂલવાળા હજારીગોટા પિંજર પાક તરીકે પાકની ફરતે તેમજ અંદર રોપાણ કરવાથી આ જીવાતની માદા હજારીગોટાના ફૂલ અને કળી ઉપર ઇંડાં મુકવાનું વધુ પસંદ કરે છે. આવા ઇંડાં સહિતના ફૂલો અને કળીઓ તોડી લેવાથી ભાવિ પેઢી આગળ વધતી અટકાવી શકાય..

  • વધુમાં આવા ઇંડાંમાં ટ્રાયકોગ્રામા ભમરી પરજીવીકરણ વધુ કરતી હોવાથી જૈવિક નિયંત્રણનો પણ લાભ લઇ શકાય છે.

  • લીલી ઇયળના નર ફૂદાંને આકર્ષતા ફેરોમોન ટ્રેપ હેકટરે ૪૦ પ્રમાણે ગોઠવવા અને લ્યુર દર ૨૧ દિવસે બદલવી.

  • લીલી ઇયળના ઇંડાંના પરજીવી ટ્રાયકોગ્રામા ભમરીને ૧.૫ લાખ પ્રતિ હેકટર પ્રમાણે દર અઠવાડિયે છોડવા.

  • લીલી ઇયળનું ન્યુકલીયર પોલીહેડ્રોસીસ વાયરસ ૨૫૦ એલ.ઇ. અથવા બેસીલસ થુરીન્જીન્સીસ નામના જીવાણુંનો પાઉડર ૧ કિ.ગ્રા. જરૂરી પાણીના જથ્થામાં ભેળવી એક હેકટર વિસ્તારની ટામેટીમાં છંટકાવ કરવો.

  • વનસ્પતિજન્ય જંતુનાશકો જેવા કે લીંબોળીની મીંજમાંથી બનાવેલ ૫% નો અર્ક અથવા લીંબોળીનું તેલ ૫૦ મિ.લિ. અથવા એઝાડીરેકટીન આધારીત તૈયાર દવા ૨૦ મિ.લિ.(૧ઇસી) થી ૪૦ મિ.લિ.(૦.૧૫ઇસી) ૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્રિત કરી ૧૫ દિવસના અંતરે છંટકાવ કરવો.

  • પાન કોરીયા માટે પીળા રંગના ચીકણા ટ્રેપનો ઉપયોગ કરવો.

  • છોડનો વધુ ઉપદ્રવિત ભાગ કાપી તેનો નાશ કરવો. પાનકથીરીનાં ઉપદ્રવની શરૂઆતમાં લીંબોળીની મીંજથી બનાવેલ ૫% નો અર્ક અથવા લીંમડા આધારિત તૈયાર દવા ૨૦ મિ.લિ. .(૧ઇસી) થી ૪૦ મિ.લિ.(૦.૧૫ઇસી) ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.

  • લશ્કરી ઇયળનાં પીંજરપાક તરીકે ખેતરમાં ફરતે દિવેલાની બે થી ત્રણ હાર વાવવી અને દિવેલા ઉપર મુકાયેલા ઇંડાંના સમુહ નાની ઇયળનાં સમુહ પાન સાથે વીણીને નાશ કરવો.

 •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
call now Amrutkamal
bataka vavetar Amrutkamal મરચી : રોગો સામે રક્ષણ (મૂલ રક્ષક-૩)
bataka vavetar Amrutkamal
 •  વાપરવાની રીત :-
   ૫૦૦ મીલી. મુલ રક્ષક (૨) જરુરીયાત મુજબના પાણીમાં મીશ્રણ કરી એક એકરમાં ચાલી રહે એ રીતે જમીનમાં આપવું. જ્યારે ઉપયોગ કરવાનો હોય તેના ૧૦ મીનીટ પહેલાં પાણીમાં મીશ્રણ કરવું અને ત્યારબાદ ખેતરમાં આપવાનું રહેશે.
   છોડ ઉપર છંટકાવ કરવા માટે ૧૫ લીટર પાણીમાં ૫૦ થી ૮૦ મીલી. મુલ રક્ષક (૨) મીશ્રણ કરી પંપ દ્વારા છોડ ઉપર છંટકાવ કરવો.

 •  ઉપયોગ :-
  આ દવાને ઉપયોગ જમીનની અંદર અને જમીનની બહારની મોટી જીવાતો જેવી કે લશ્કરી ઈયળ, ગુલાબી ઈયળ, કામરીયા વગેરેના નિયંત્રણ માટે ઉપયોગી છે. ખાસ કરીને મોટા પ્રકારની જીવાત/જંતુને મારવા માટે ઉપયોગી છે.
   ચુસીયા પ્રકારની મોટી જીવાતોને મારવા માટે ઉપયોગી છે.
   મીલીબગ નામના ચુસીયાને મારવા માટે ઉપયોગી છે.
   છોડનાં બહરના ભાગે છંટકાવ કરવાથી આ દવાની અસર ૧૦ થી ૧૫ દિવસ રહે છે.
   મોટા કદની જીવાતના નિયંત્રણ માટે ઉપયોગ કરવો

 •  ઉપલબ્ઘ પેકિંગ​ :-
  (૧) ૫૦૦ મીલી, (૨) ૧ લીટર
  bataka vavetar Amrutkamal
call now Amrutkamal
green-chilli vavetar Amrutkamal મળેલ પરિણામ
Field Visit - Organic Farm

----

Field Visit - Organic Farm

---

Field Visit - Organic Farm

----

call now Amrutkamal
Visitor Hit Counter
Send Whatsapp Message