amrutkamal logo
contact number amrutkamal agro
એફ-૧૦૪, સ્વાગત ફ્લેમીંગો કોમ્પલેક્ષ, સરગાસણ ચોકડી પાસે,
સરગાસણ, તા-જી-ગાંધીનગર, ગુજરાત- ૩૮૨૪૨૧,
ફોન નં- ૬૩૫૬૧૦૦૦૩૮, ઈમેલ- amrutkamal@gmail.com
જય જવાન...    જય કિસાન...    જય વિજ્ઞાન...  

cowpea vavetar Amrutkamal  ચોળીના વાવેતર અને રોગો વિશે માહિતી

cowpea vavetar Amrutkamal ચોળી : વાવેતર વિશે માહિતી
 • પાક વિશે માહિતી
  ઉનાળુ, શાકભાજીની ખેતી (summer vegetable crop) વરસાદઆધારીત ન હોવાથી ચોમાસુ શાકભાજી કરતા વધારે અને ધાર્યું ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે. ઉપરાંત રોગ-જીવાત ઓછા પ્રમાણમાં આવે છે જેથી પાકસરક્ષણ ખર્ચમાં ઘટાડો થાય છે. વધુમાં ગુણવત્તા એકસરખી અને સારી તેમજ બજારભાવ પણ સારા મળી રહે છે. તેથી ઉનાળુ શાકભાજીની ખેતી વૈજ્ઞાનિક ભલામણ મુજબ જ કરવી જોઈએ. ઉનાળામાં મુખ્યત્વે ચોળી, ગુવાર, ચોળી, વેલાવાળા શાકભાજી જેવા કે દૂધી, તુરીયા, ગલકા, કારેલા, કાક્ડી, ટેટી, તડબુચ જેવા પાકોનું વાવેતર કરી શકાય. ઉપરાંત તાંદળજો અને પાલખની ખેતી કરી શકાય છે

  ચોળી
  ઉનાળુ શાકભાજી ચોળીના વાવેતર માટે ગુજરાત ચોળી-3, 3, પુસા કોમળ, આણંદ શાકભાજી ચોળી-1, અરકા ગરિમા જેવી જાતોનું વાવેતર કરવું જોઈએ. જેમાં પાયાના ખાતર ઓર્ગેનીક કાર્બન આપવો જોઈએ અને વધુમાં વધુ 9 પિયતની જરૂરીયાત પડે છે. જ્યારે શીંગ કોરી ખાનાર ઈયળ અને તડતડીયાના નિયંત્રણ માટે મુલ રક્ષક (3) નો 10 મિલિ અથવા પાક રક્ષાકવચ નો 10 ગ્રામ /10 લિટર પાણીમાં ભેળવી વારાફરતી છંટકાવ કરવા જોઈએ.

call now Amrutkamal
activites Amrutkamal ચોળી : રોગો અને તેની ઓળખ


call now Amrutkamal
cowpea vavetar Amrutkamal  ચોળી : જીવાતો વિશે માહિતી
activites Amrutkamal લીલી ઇયળ (હેલીકોવર્પા આર્મીજેરા)
activites Amrutkamal
 •  ઓળખ ચિન્હ :- આ ઇયળ લીલા ભૂખરા રંગની, બંને બાજુએ કાળાશ પડતી રેખાવાળી અને શરીર પર ટાછવાયા ટૂકાં સફેદ વાળ ધરાવે છે. ફુદાં ઝાંખા પીળાશ પડતા, તપખરીયા રંગના હોય છે. તેની આગળની પાંખો ઝાંખા બદામી રંગની અને તેના પર પાછળના ભાગે એક એક કાળું ટપકું આવેલું હોય છે.

 •  નુકસાનનાં પ્રકાર:- ઇંડાંમાંથી નીકળેલ ઇયળ શરૂઆતમાં કુમળા પાન ખાય છે. જ્યારે ફળ/જીંડવા/શીંગ બેસે ત્યારે તેમાં કાણું પાડી શરીરનો અડધો ભાગ ફળની અંદર અને અડધો ભાગ ફળની બહાર રાખી અંદરનો ગર્ભ કોરી ખાય છે. એક જ ઇયળ એક કરતા વઘારે ફળ /જીંડવા/શીંગને નુકસાન કરતી હોવાથી ઓછી વસ્તી હોય તો પણ નુકસાની માત્રા ઘણી વધારે જોવા મળે છે.

 •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
call now Amrutkamal
activites Amrutkamal પાનકથીરી
activites Amrutkamal
 •  ઓળખ ચિન્હ :- પાનકથીરી અષ્ટપાદ વર્ગની બિનકીટક જીવાત છે.પ્રથમ અવસ્થા છ પગવાળી ઈયળ હોય છે.બાકીની અવસ્થા આઠ પગવાળી ઈયળ હોય છે.બાકીની અવસ્થા આઠ પગવાળી ઘેરા લાલ રંગની હોય છે.

 •  નુકસાનનાં પ્રકાર:- પાનની નીચે રેશમી તાંતણાંના જાળા બનાવી તેની નીચે રહી પાનમાંથી રસ ચૂસે છે.વધુ ઉપદ્રવમાં પાન ઝાંખા પડી જાય છે.

 •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
call now Amrutkamal
activites Amrutkamal ખપૈડી
activites Amrutkamal
 •  ઓળખ ચિન્હ :- માદા ખપૈડી શેઢાપાળાની પોચી જમીન માં ૬ સે.મી. જેટલી ઉંડાઇએ પીળાશ પળતાં સફેદ રંગના અને ચોખાના દાણા જેવા ઇંડાં ૨ થી ૧૫ની સંખ્યામાં ગોટીના રુપમાં મૂકે છે. એક માદા આશરે ૩૬ થી ૪૩૪ જેટલા ઇંડાં મૂકે છે. આ જીવાતના બચ્ચાં તેમજ પુખ્ત આછા બદામી રંગના અને શરીરે ખરબચડી સપાટીવાળાં હોય છે.

 •  નુકસાનનાં પ્રકાર:- આ બહુભોજી કીટક ધઉં ઉપરાત બાજરી,તલ,જુવાર, મકાઇ,શણ,મગફળી, કપાસ, તમાકુ,શકભાજી,ચણા વગેરે પાકોમાં પણ નુકશાન કરે છે.બચ્ચાં તેમજ પુખ્ત કીટક છોડને કાપી ખાઇને નુકસાન કરે છે.

 •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
call now Amrutkamal
activites Amrutkamal ધૈણ-કઠોળ
activites Amrutkamal
 •  ઓળખ ચિન્હ :- ઇયળ સફેદ રંગની મજબૂત બાંઘાની અને બદામી રંગનું માથુ,મુખાંગ તથા પગવાળી, અંગ્રેજી 'સી' આકારની હોય છે. પુખ્ત બદામી તથા ભુખરા રંગના હોય છે.

 •  નુકસાનનાં પ્રકાર:- ઇયળો જમીનમાં રહી મૂળ કાપીને નુકશાન કરે છે. ઇયળ મુળને ખાઇ જતી હોવાથી છોડ ધીમે ધીમે સૂકાઇને ચીમળાઇ જાય છે.ઇયળ ચાસમાં આગળ વધીને એક છોડને નુકસાન કર્યા બાદ બીજા છોડના નીળ ખાવાનું શરૂ કરે છે.આ રીતે તેનુ નુકશાન ચાસમાં વધતું જાય છે. ખેતરમાં મોટા ખાલા પડે છે. પુખ્ત કીટક બોરડી, લીમડો, સરગવો, ખીજડો,બાવળ,મહુડા વિગેરેના પાન ખાય છે.

 •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
call now Amrutkamal
activites Amrutkamal ભુરુ પતંગિયું
activites Amrutkamal
 •  ઓળખ ચિન્હ :- આ જીવાત ઇયળ આશરે ૧૪ મિ.મી. લાંબી,લીલા અથવા આછા બદામી રંગની ત્રાક આકારની હોય છે. ઇયળના આખા શરીરે ઝીણી રૂવાંટી હોય છે.

 •  નુકસાનનાં પ્રકાર:- ઇયળ કુમળી શિંગો, કળી અને કાણાં પાડીને નુકસાન કરે છે. એક જ ઇયળ એક શિંગ પર ૧ થી ૪ ની સંખ્યામાં સીધી રેખામાં મધ્યમ કદના ગોળ કાણાં પાડે છે અને બધા જ દાણા ખાઇ જાય છે.

 •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
 • call now Amrutkamal
  activites Amrutkamal ચોળાની ટપકાં વાળી ઇયળ
  activites Amrutkamal
  •  ઓળખ ચિન્હ :- માદા ફુદી ફુલ,કળી અથવા પાન પર એકલદોકલ ઇંડાં મૂકે છે. આ ઇંડાં રંગે પીળાશ પડતા હોય છે. વિકસિત ઇયળ ૧૪ મિ.મી. લંબાઇની અને લાલાશ પડતા રંગની હોય છે તથા તેને પૃષ્ઠ, પાર્શ્વ અને વક્ષ રંગના ટપકાં જોવા મળે છે. ઇયળો જુદા જુદા પઇસ્ટાર ઇયળ (અવસ્થાઓ) માંથી પસાર થઇ પૂર્ણ વિકસિત બને છે. કોશેટા અવસ્થા જાળાની અદંર કે જમીન પર રેશમી જાળામાં બનાવે છે. કોશેટા રંગે પીળાશ પડતા લીલા હોય છે. પુખ્ત(ફુદી) મધ્યમ કદની, બદામી રંગની અને પાંખની પ્રથમ જોડ પર સફેદ રાખોડી પટ્ટા ધરાવે છે તથા પાછળની પાંખો અર્ધ પારદર્શક હોય છે.

  •  નુકસાનનાં પ્રકાર:- ઇયળ અવસ્થા ફુલ,કળી તથા શિંગોનં ભેગી કરી જાળું બનાવી દે છે અને આ જાળામાં અદંર રહી જાય છે. દાખલ થવાના છિદ્રને હગારથી પૂરી દે છે.

  •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
  call now Amrutkamal
  activites Amrutkamal મોલો-મશી
  activites Amrutkamal
  •  ઓળખ ચિન્હ :- મોલો કદમાં ૧ થી ૨ મિ.મી. લાંબી,પોચા શરીરવાળી અને લંબગોળ હોય છે.બચ્ચાં તેમજ પુખ્ત મોલો કાળશ પડતા રંગની અને તેના શરીરના પાછળના ભાગમાંથી નળી જેવા બે ભાગ બહાર આવેલા દેખાય છે. જે 'કોર્નિકલ્સ' તરીકે ઓળખાય છે.ઉપદ્રવની શરૂઆતમાં છોડ પર જુજ સંખ્યામાં જોવા મળે છે.પરંતુ માદા સીધેસીધી અસંખ્ય બચ્ચાંને જન્મ આપે છે.જેના લીધે અસંખ્ય કોલોની બની જાય છે.અસંખ્ય કોલોની છોડની કુમળી ડાળી, પાન અને શિંગો ઉપર ચોંટેલી જોવા મળે છે.

  •  નુકસાનનાં પ્રકાર:- બચ્ચાં તેમજ પુખ્ત કુમળી ડૂખોમાંથી રસ ચૂસે છે. પરિણામે પાન પીળા પડી જાય છે. છોડની વૃધ્ધિ અટકે છે.મોલો પોતાના શરીરમાંથી મધ જેવો ચીકણો પર્દાથ બહાર કાઢે છે. જે પાંદડાની સપાટી પર ચોંટે છે અને પાન ચમકતા દેખાય છે.જેને ખેડુતો 'મઘિયો' આવ્યો તેમ કહે છે.આ પર્દાથ પર કાળી ફૂગ વૃધ્ધિ પામે છે.જેના લીધે આખા છોડ કાળા રંગના દેખાય છે.પાન કાળા થઇ જતા પ્રકાશ સંશ્ર્લેષણની ક્રિયામાં અવરોધ ઉભા થાય છે જેથી ઉત્પાદકતા પર માઠી અસર થાય છે. તદ્દ ઉપરાંત ચણા જેવા પાકમાં મોલો સ્ટન્ટ વાયરસ (ટુંટીયુ) નામના રોગનો ફેલાવો કર છે.

  •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
  call now Amrutkamal
  activites Amrutkamal પાન કોરીયું
  activites Amrutkamal
  •  યજમાન પાકઃ :- પાપડી, ચોળા, વાલ
  •  ઓળખ ચિન્હ :- પુખ્ત નાનુ રાખોડી રંગનું અને ઇયળ ભુરા રંગની હોય છે.

  •  નુકસાનનાં પ્રકાર:- ઇયળ પાનની બે સપાટી વચ્ચે રહી પાનનો લીલો પદાર્થ ખાય છે. જેથી પાનમાં સફેદ લીટીઓ દેખાય છે ઉપદ્રવ વધતા હરિત દ્રવ્ય ખવાઇ જતાં પાન ખરી પડતાં છોડનો વિકાસ અટકે છે.

  •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
  call now Amrutkamal
  activites Amrutkamal મીલી બગ્સ(ચીકટો)
  activites Amrutkamal
  •  ઓળખ ચિન્હ :- પ્રથમ અવસ્થામાં બચ્ચાં લંબ ગોળાકાર, આછા પીળા રંગના અને ત્રણ જોડી પગ ધરાવતા હોય છે. જેમ જેમ બચ્ચાંનો વિકાસ થાય તેમ તેમ તેના શરીર ઉપર મીણના તાંતણાઓ તેમજ મીણનાં પાઉડરનું આવરણ જોવા મળે છે. પૂર્ણ વિકસિત માદાં નાજુક, પોચા શરીરવાળી અંડાકાર તેમજ લાંબી હોય છે.આખા શરીર પર મીણનો પાઉડરનો છંટકાવ કરેલ હોય તેવું જોવા મળે છે. આ જીવાતના ઉપદ્રવની શરૂઆત શેઢાપાળા નજીક ટાલામાં થતી જોવા મળે છે.

  •  નુકસાનનાં પ્રકાર:- બચ્ચાં અને માદા કીટક છોડના કૂમળા ભાગો જેવા કે ડૂખં, પાનની નીચેની બાજુ કે કુમળી ડાળી કે થડના ટોચના ભાગ પર ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં સ્થાયી થઇ રસ ચૂસીને નુકસાન કરે છે.પરિણામ સ્વરૂપ ઉપદ્રવિત છોડના પાન મુરઝાઇ જતા જોવા મળે છે.આ જીવાતના શરીરમાંથી મધ જેવા ગળ્યા પદાર્થનું ઝરણ થાય છે.જેના પર કાળી ફૂગની વૃધ્ધિ થાય છે.

  •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
  call now Amrutkamal
  activites Amrutkamal પાન ખાનારી ઇયળ (લશ્કરી ઇયળ)
  activites Amrutkamal
  •  ઓળખ ચિન્હ :- નાની ઇયળો કાળાશ પડતી લીલા રંગની સમૂહમાં રહે છે. મોટી ઇયળો ઓછા બદામી રંગની અને શરીર ઉપર કાળાશ પડતા નારંગી રંગની લીટીઓ વાળી હોય છે.

  •  નુકસાનનાં પ્રકાર:- છોડના પાન ખાઇને ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન કરે છે. આથી છોડ ઝાંખરા જેવા પાન વગરના થઇ જાય છે. ઇયળો દિવસે જમીનમાં સંતાઇ રહી રાત્રે નુકસાન કરે છે.

  •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
  call now Amrutkamal
  bataka vavetar Amrutkamal ચોળી : રોગો સામે રક્ષણ (મૂલ રક્ષક-૩)
  bataka vavetar Amrutkamal
  •  વાપરવાની રીત :-
    ૫૦૦ મીલી. મુલ રક્ષક (૨) જરુરીયાત મુજબના પાણીમાં મીશ્રણ કરી એક એકરમાં ચાલી રહે એ રીતે જમીનમાં આપવું. જ્યારે ઉપયોગ કરવાનો હોય તેના ૧૦ મીનીટ પહેલાં પાણીમાં મીશ્રણ કરવું અને ત્યારબાદ ખેતરમાં આપવાનું રહેશે.
    છોડ ઉપર છંટકાવ કરવા માટે ૧૫ લીટર પાણીમાં ૫૦ થી ૮૦ મીલી. મુલ રક્ષક (૨) મીશ્રણ કરી પંપ દ્વારા છોડ ઉપર છંટકાવ કરવો.

  •  ઉપયોગ :-
   આ દવાને ઉપયોગ જમીનની અંદર અને જમીનની બહારની મોટી જીવાતો જેવી કે લશ્કરી ઈયળ, ગુલાબી ઈયળ, કામરીયા વગેરેના નિયંત્રણ માટે ઉપયોગી છે. ખાસ કરીને મોટા પ્રકારની જીવાત/જંતુને મારવા માટે ઉપયોગી છે.
    ચુસીયા પ્રકારની મોટી જીવાતોને મારવા માટે ઉપયોગી છે.
    મીલીબગ નામના ચુસીયાને મારવા માટે ઉપયોગી છે.
    છોડનાં બહરના ભાગે છંટકાવ કરવાથી આ દવાની અસર ૧૦ થી ૧૫ દિવસ રહે છે.
    મોટા કદની જીવાતના નિયંત્રણ માટે ઉપયોગ કરવો

  •  ઉપલબ્ઘ પેકિંગ​ :-
   (૧) ૫૦૦ મીલી, (૨) ૧ લીટર
   bataka vavetar Amrutkamal
  call now Amrutkamal
  cowpea vavetar Amrutkamal મળેલ પરિણામ
  Field Visit - Organic Farm

  ----

  Field Visit - Organic Farm

  ---

  Field Visit - Organic Farm

  ----

  call now Amrutkamal
  Visitor Hit Counter
  Send Whatsapp Message