amrutkamal logo
contact number amrutkamal agro
એફ-૧૦૪, સ્વાગત ફ્લેમીંગો કોમ્પલેક્ષ, સરગાસણ ચોકડી પાસે,
સરગાસણ, તા-જી-ગાંધીનગર, ગુજરાત- ૩૮૨૪૨૧,
ફોન નં- ૬૩૫૬૧૦૦૦૩૮, ઈમેલ- amrutkamal@gmail.com
જય જવાન...    જય કિસાન...    જય વિજ્ઞાન...  

cauliflower vavetar Amrutkamal  ફુલાવરના વાવેતર અને રોગો વિશે માહિતી

cauliflower vavetar Amrutkamal ફુલાવર : વાવેતર વિશે માહિતી
 • પાક વિશે માહિતી


call now Amrutkamal
activites Amrutkamal ફુલાવર : રોગો અને તેની ઓળખ
 •  ૧. ધરુનો કહોવારોactivites Amrutkamal આ રોગમાં બી નું સ્ફૂરણ થતાં પહેલાં જ જમીનમાં બીજ કહોવાઈ જતાં છોડની સંખ્યા પુરતી મળતી નથી જ્યારે બીજનું સ્ફૂરણ થયા બાદ જમીનની બહાર છોડ આવતાં ધરુના જમીન સાથે અડતાં થડના ભાગ ઉપર પાણી પોચા ડાઘ પડતાં થડ પોચું થઈ જતાં આખો છોડ બગડી નાશ પામે છે.


 •  ૨. કાળો કહોવારો બીજમાંથી ઉગતાં છોડના શરૂઆતમાં પાન પીળા પડી જાય છે. જે પરિપક્વ થતાં પહેલાં લબડી પડી છેવટે ખરી પડતા હોય છે. રોગગ્રસ્ત છોડ ઠીંગણો રહે છે. મુખ્ય લક્ષણોમાં પાનની ધાર ઉપર અંગ્રેજી "V" આકારે પાન સુકાઈ નસો કાળી પડી પાન મુખ્ય નસ તરફ સુકાતું જાય છે.


call now Amrutkamal
cauliflower vavetar Amrutkamal  ફુલાવર : જીવાતો વિશે માહિતી
activites Amrutkamal મોલો (એફીડસ)
activites Amrutkamal
 •  ઓળખ ચિન્હ :- મોલો લંબગોળ આકારની પોચા,કાળા,આછા લીલા કે જાંબલી રંગની જુદા-જુદા પાક ઉપર જોવા મળે છે. કપાસ,ફુલાવર,મગફળી વગેરેમાં લીલા-પીળાં રંગની પરંતુ જુવારનાં પાનની નીચે પીળા રંગની તથા કઠોળ પાકમાં કાળાં કે બદામી રંગની મોલો જોવાં મળે છે. કસુંબીની મોલો કાળાં રંગની કદમાં બીજી જાતની મોલો કરતાં મોટી હોય છે.આપણા રાજ્યમાં મોટા ભાગે માદા મોલો જોવા મળે છે.જે નર સાથે સમાગમ કર્યા સિવાય બચ્ચાંને જન્મ આપે છે.

 •  નુકસાનનાં પ્રકાર:- બચ્ચાં/પુખ્ત મોલો પાનની નીચે તથા કુમળી ડુંખો,ડાળ,થડ વગેરે પર રહીને રસ ચૂસે છે.મોલોના શરીરના પાછળના ભાગે પીઠ ઉપર આવેલ બે નળી જેવી કોર્નીકલ્સમાંથી સતત ચીકણો રસ ઝરે છે.જે પાન ઉપર પડતાં તેના ઉપર કાળી ફુગ ઉગી નીકળે છે.જેથી અવરોધ થવાથી છોડની વૃધ્ધી અટકી જાય છે.મોલો કેટલાક પાકોમાં વિષાણુંજન્ય રોગ ફેલાવે છે.

 •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
call now Amrutkamal
activites Amrutkamal ખપૈડી
activites Amrutkamal
 •  ઓળખ ચિન્હ :- માદા ખપૈડી શેઢાપાળાની પોચી જમીન માં ૬ સે.મી. જેટલી ઉંડાઇએ પીળાશ પળતાં સફેદ રંગના અને ચોખાના દાણા જેવા ઇંડાં ૨ થી ૧૫ની સંખ્યામાં ગોટીના રુપમાં મૂકે છે. એક માદા આશરે ૩૬ થી ૪૩૪ જેટલા ઇંડાં મૂકે છે. આ જીવાતના બચ્ચાં તેમજ પુખ્ત આછા બદામી રંગના અને શરીરે ખરબચડી સપાટીવાળાં હોય છે.

 •  નુકસાનનાં પ્રકાર:- આ બહુભોજી કીટક ધઉં ઉપરાત બાજરી,તલ,જુવાર, મકાઇ,શણ,મગફળી, કપાસ, તમાકુ,શકભાજી,ચણા વગેરે પાકોમાં પણ નુકશાન કરે છે.બચ્ચાં તેમજ પુખ્ત કીટક છોડને કાપી ખાઇને નુકસાન કરે છે.

 •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
call now Amrutkamal
activites Amrutkamal ફુલાવરની હીરાફૂદી
activites Amrutkamal
 •  યજમાન પાકઃ :- ફુલાવર, કોબીફલાવર,રાઇ
 •  ઓળખ ચિન્હ :- આ જીવાતની ફૂદી નાની ભૂખરા રંગની હોય છે. તેની અગ્ર પાંખ પર ત્રિકોણાકાર સફેદ રંગના ત્રણ ટપકાં હોય છે. જે બંને પાંખો ભેગી થતાં હીરા જેવી રચના લાગે છે. આથી આ ફૂદીઓ હીરાફૂદીઓ તરીકે ઓળખાય છે.પુખ્ત ઇયળો લીલા રંગની અને બંને છેડે અણીદાર હોય છે.

 •  નુકસાનનાં પ્રકાર:- ઇયળો પાનની નીચેના ભાગેથી ખાઇને નાના કાણાં પાડે છે. વધુ ઉપદ્રવ હોય ત્યારે ફુલાવર/ફલાવર ખાવાલાયક રહેતા નથી. વધુ ઉપદ્રવમાં છોડ પર પાનની નસો જ બાકી રહે છે અને છોડ ઝાંખરા જેવા દેખાય છે.

 •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
call now Amrutkamal
activites Amrutkamal માખી
activites Amrutkamal
 •  ઓળખ ચિન્હ :- રાઇની માખીનો ઉદરપ્રદેશ નારંગી રંગનો અને બાકીનો ભાગ કાળા રંગનો હોય છે.તે ધુમાડીયા ભૂખરા રંગની બે જોડ પાંખો ધરાવે છે. ઇયળો ધેરા લીલાશ પડતા કાળા રંગની હોય છે. જે ઉદરપ્રદેશ પર આઠ જોડ પગ ધરાવે છે. તેને અડકતાં ઇયળ ગુચળું વળીને જમીન પર પડી જઇ મરી ગયાનો ઢોંગ કરે છે.

 •  નુકસાનનાં પ્રકાર:- રાઇનો પાક ૧૫ થી ૨૦ દિવસનો થાય ત્યારેથી આ જીવાતની ઇયળો પાનમાં ગોળાકાર કાણાં પાડીને નુકસાન કરે છે. પાનની નીચેની બાજુએ એક કરતાં વધારે ઇયળ જોવા મળે છે. કેટલીક વખત ઉપદ્રવ વધુ હોય તો છોડના બધા જ પાન તે ખાઇ જાય છે. વધુ ઉપદ્રવ થવાના સંજોગોમાં પાકની વાવણી ફરીથી કરવાની જરૂરીયાત ઉભી થાય છે. પાકની શરૂઆતની અવસ્થા માં તે પાન અને શિંગો પાકવાની અવસ્થાએ શિંગોને ખાઇને નુકસાન કરે છે.

 •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
call now Amrutkamal
activites Amrutkamal પાન ખાનારી ઇયળ(સ્પોડોપ્ટેરા)
activites Amrutkamal
 •  ઓળખ ચિન્હ :- આ જીવાતનાં ફૂદાં આછા રાખોડી રંગના હોય છે.જેની અગ્ર પાંખો ચટાપટાવાળી હોય છે.માદી ફૂદી પાન ઉપર સમુહમાં ઇંડાં મુકી ભૂખરા વાળથી ઢાંકી દે છે.નાની ઇયળો ઘેરા લીલા રંગની જયારે વિકસિત ઇયળો આછા બદામી રંગની હોય છે. કોશેટા રતાશ પડતા બદામી રંગના માટીના કોચલામાં બનાવે છે.

 •  નુકસાનનાં પ્રકાર:- નાની ઇયળો સમૂહમાં પાનની નીચે રહીને પાનનો લીલો ભાગ કોરે છે. જયાં સફેદ ધાબુ પડે છે. ઇયળો મોટી થતાં છુટી પડી પાન, ટોચ અને ડોડવા પણ કોરી ખાય છે.આ એક બહુભોજી જીવાત હોઇ વિવિધ પોકોમાં નુકસાન કરે છે.

 •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
call now Amrutkamal
activites Amrutkamal પાન ખાનારી ઇયળ (લશ્કરી ઇયળ)
activites Amrutkamal
 •  ઓળખ ચિન્હ :- નાની ઇયળો કાળાશ પડતી લીલા રંગની સમૂહમાં રહે છે. મોટી ઇયળો ઓછા બદામી રંગની અને શરીર ઉપર કાળાશ પડતા નારંગી રંગની લીટીઓ વાળી હોય છે.

 •  નુકસાનનાં પ્રકાર:- છોડના પાન ખાઇને ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન કરે છે. આથી છોડ ઝાંખરા જેવા પાન વગરના થઇ જાય છે. ઇયળો દિવસે જમીનમાં સંતાઇ રહી રાત્રે નુકસાન કરે છે.

 •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
call now Amrutkamal
activites Amrutkamal ફુલાવર : જીવાતો વિશે માહિતી
activites Amrutkamal
 •  અગત્યની જીવાતો :- હીરાફૂંદું,મોલો,દડા કોરનાર ઈયળ (લીલી ઈયળ),પાન ખાનારી ઈયળ (લશ્કરી ઈયળ)
 • • હીરાફૂંદાંનો ઉપદ્રવ ઓછો રહે તે માટે ટામેટી આંતરપાક તરીકે કરવી. પિંજર પાક તરીકે રાયડા અને અસાળીયાનું વાવેતર કરી શકાય.

  • હેક્ટર દીઠ ૧૦ ની સંખ્યામાં ફેરોમોન ટ્રેપ ગોઠવવા.

  • ઉપદ્રવની શરૂઆતમાં લીમડાની લીંબોળીની મીંજનો ભૂકાનો ૫% અર્ક અથવા બેસીલસ થરીન્ઝીન્સીસ જીવાણુનો પાઉડર ૧૦ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.

  • પાક લેવાઈ ગયા બાદ ખેતર ખેડી જડીયાં વીણાવી નાશ કરવો.

  • મોલોનો ઉપદ્રવ ઓછો રહે તે માટે જ્યાં શક્ય હોય ત્યાં ઓક્ટોબરના ચોથા અઠવાડીયાથી નવેમ્બરના પ્રથમ અઠવાડીયા સુધીમાં રોપાણ કરવું.

  • મોલો ઉપદ્રવની શરૂઆતના સમયે લીમડાની લીંબોંળીની મીંજનો ૫% અર્ક અથવા લીમડા આધારીત તૈયાર દવા ૨૦ મિ.લિ. (૧ ઈસી) થી ૪૦ મિ.લિ.(૦.૧૫ ઈસી) અથવા વર્ટીસીલીયમ લેકાની ફૂગનો પાઉડર ૪૦ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી અથવા લીમડાની લીંબોળીની મીંજનો ૫% અર્કનો ઉપયોગ કરવાથી જીવાત સામે રક્ષણ મળે છે.

  • લીલી ઈયળ લશ્કરી ઈયળ ઉપદ્રવિત ફુલાવરના દડા અને ફ્લાવર ઢોરને ખવડાવી દેવા અથવા યોગ્ય રીતે નાશ કરવો.

 •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
call now Amrutkamal
bataka vavetar Amrutkamal ફુલાવર : રોગો સામે રક્ષણ (મૂલ રક્ષક-૩)
bataka vavetar Amrutkamal
 •  વાપરવાની રીત :-
   ૫૦૦ મીલી. મુલ રક્ષક (૨) જરુરીયાત મુજબના પાણીમાં મીશ્રણ કરી એક એકરમાં ચાલી રહે એ રીતે જમીનમાં આપવું. જ્યારે ઉપયોગ કરવાનો હોય તેના ૧૦ મીનીટ પહેલાં પાણીમાં મીશ્રણ કરવું અને ત્યારબાદ ખેતરમાં આપવાનું રહેશે.
   છોડ ઉપર છંટકાવ કરવા માટે ૧૫ લીટર પાણીમાં ૫૦ થી ૮૦ મીલી. મુલ રક્ષક (૨) મીશ્રણ કરી પંપ દ્વારા છોડ ઉપર છંટકાવ કરવો.

 •  ઉપયોગ :-
  આ દવાને ઉપયોગ જમીનની અંદર અને જમીનની બહારની મોટી જીવાતો જેવી કે લશ્કરી ઈયળ, ગુલાબી ઈયળ, કામરીયા વગેરેના નિયંત્રણ માટે ઉપયોગી છે. ખાસ કરીને મોટા પ્રકારની જીવાત/જંતુને મારવા માટે ઉપયોગી છે.
   ચુસીયા પ્રકારની મોટી જીવાતોને મારવા માટે ઉપયોગી છે.
   મીલીબગ નામના ચુસીયાને મારવા માટે ઉપયોગી છે.
   છોડનાં બહરના ભાગે છંટકાવ કરવાથી આ દવાની અસર ૧૦ થી ૧૫ દિવસ રહે છે.
   મોટા કદની જીવાતના નિયંત્રણ માટે ઉપયોગ કરવો

 •  ઉપલબ્ઘ પેકિંગ​ :-
  (૧) ૫૦૦ મીલી, (૨) ૧ લીટર
  bataka vavetar Amrutkamal
call now Amrutkamal
cauliflower vavetar Amrutkamal મળેલ પરિણામ
Field Visit - Organic Farm

----

Field Visit - Organic Farm

---

Field Visit - Organic Farm

----

call now Amrutkamal
Visitor Hit Counter
Send Whatsapp Message