amrutkamal logo
contact number amrutkamal agro
એફ-૧૦૪, સ્વાગત ફ્લેમીંગો કોમ્પલેક્ષ, સરગાસણ ચોકડી પાસે,
સરગાસણ, તા-જી-ગાંધીનગર, ગુજરાત- ૩૮૨૪૨૧,
ફોન નં- ૬૩૫૬૧૦૦૦૩૮, ઈમેલ- amrutkamal@gmail.com
જય જવાન...    જય કિસાન...    જય વિજ્ઞાન...  

mung-beans vavetar Amrutkamal  મગના વાવેતર અને રોગો વિશે માહિતી

mung-beans vavetar Amrutkamal મગ : વાવેતર વિશે માહિતી
 • પાક વિશે માહિતી


call now Amrutkamal
activites Amrutkamal મગ : રોગો અને તેની ઓળખ


call now Amrutkamal
mung-beans vavetar Amrutkamal  મગ : જીવાતો વિશે માહિતી
activites Amrutkamal ધૈણ-કઠોળ
activites Amrutkamal
 •  ઓળખ ચિન્હ :- ઇયળ સફેદ રંગની મજબૂત બાંઘાની અને બદામી રંગનું માથુ,મુખાંગ તથા પગવાળી, અંગ્રેજી 'સી' આકારની હોય છે. પુખ્ત બદામી તથા ભુખરા રંગના હોય છે.

 •  નુકસાનનાં પ્રકાર:- ઇયળો જમીનમાં રહી મૂળ કાપીને નુકશાન કરે છે. ઇયળ મુળને ખાઇ જતી હોવાથી છોડ ધીમે ધીમે સૂકાઇને ચીમળાઇ જાય છે.ઇયળ ચાસમાં આગળ વધીને એક છોડને નુકસાન કર્યા બાદ બીજા છોડના નીળ ખાવાનું શરૂ કરે છે.આ રીતે તેનુ નુકશાન ચાસમાં વધતું જાય છે. ખેતરમાં મોટા ખાલા પડે છે. પુખ્ત કીટક બોરડી, લીમડો, સરગવો, ખીજડો,બાવળ,મહુડા વિગેરેના પાન ખાય છે.

 •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
call now Amrutkamal
activites Amrutkamal ભૂતિયું ફૂદું
activites Amrutkamal
 •  ઓળખ ચિન્હ :- ઇયળો આછા બદામી રંગની આંગળી જેવી જાડી, શરીરના પીળાશ પડતા કાંટાવાળી, શરીર પર બાજુએ પીળા પટાવાળી હોવાથી તરત જ ઓળખી શકાય છે.ફૂદું કાળા રંગનું મજબુત બાંધાનું ઉદર પ્રદેશ પર કાળા-પીળા ચટપટા હોય છે.

 •  નુકસાનનાં પ્રકાર:- ઇયળ ખાઉધરી હોય છે. જે પાન ખાઇને વ્યાપક નુકસાન કરે છે.

 •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
call now Amrutkamal
activites Amrutkamal ભુરુ પતંગિયું
activites Amrutkamal
 •  ઓળખ ચિન્હ :- આ જીવાત ઇયળ આશરે ૧૪ મિ.મી. લાંબી,લીલા અથવા આછા બદામી રંગની ત્રાક આકારની હોય છે. ઇયળના આખા શરીરે ઝીણી રૂવાંટી હોય છે.

 •  નુકસાનનાં પ્રકાર:- ઇયળ કુમળી શિંગો, કળી અને કાણાં પાડીને નુકસાન કરે છે. એક જ ઇયળ એક શિંગ પર ૧ થી ૪ ની સંખ્યામાં સીધી રેખામાં મધ્યમ કદના ગોળ કાણાં પાડે છે અને બધા જ દાણા ખાઇ જાય છે.

 •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
 • call now Amrutkamal
  activites Amrutkamal ટપકાં વાળી ઇયળ
  activites Amrutkamal
  •  ઓળખ ચિન્હ :- માદા ફુદી ફુલ,કળી અથવા પાન પર એકલદોકલ ઇંડાં મૂકે છે. આ ઇંડાં રંગે પીળાશ પડતા હોય છે. વિકસિત ઇયળ ૧૪ મિ.મી. લંબાઇની અને લાલાશ પડતા રંગની હોય છે તથા તેને પૃષ્ઠ, પાર્શ્વ અને વક્ષ રંગના ટપકાં જોવા મળે છે. ઇયળો જુદા જુદા પઇસ્ટાર ઇયળ (અવસ્થાઓ) માંથી પસાર થઇ પૂર્ણ વિકસિત બને છે. કોશેટા અવસ્થા જાળાની અદંર કે જમીન પર રેશમી જાળામાં બનાવે છે. કોશેટા રંગે પીળાશ પડતા લીલા હોય છે. પુખ્ત(ફુદી) મધ્યમ કદની, બદામી રંગની અને પાંખની પ્રથમ જોડ પર સફેદ રાખોડી પટ્ટા ધરાવે છે તથા પાછળની પાંખો અર્ધ પારદર્શક હોય છે.

  •  નુકસાનનાં પ્રકાર:- ઇયળ અવસ્થા ફુલ,કળી તથા શિંગોનં ભેગી કરી જાળું બનાવી દે છે અને આ જાળામાં અદંર રહી જાય છે. દાખલ થવાના છિદ્રને હગારથી પૂરી દે છે.

  •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
  call now Amrutkamal
  activites Amrutkamal મોલો (એફીડસ)
  activites Amrutkamal
  •  ઓળખ ચિન્હ :- મોલો લંબગોળ આકારની પોચા,કાળા,આછા લીલા કે જાંબલી રંગની જુદા-જુદા પાક ઉપર જોવા મળે છે. કપાસ,ટામેટા,મગફળી વગેરેમાં લીલા-પીળાં રંગની પરંતુ જુવારનાં પાનની નીચે પીળા રંગની તથા કઠોળ પાકમાં કાળાં કે બદામી રંગની મોલો જોવાં મળે છે. કસુંબીની મોલો કાળાં રંગની કદમાં બીજી જાતની મોલો કરતાં મોટી હોય છે.આપણા રાજ્યમાં મોટા ભાગે માદા મોલો જોવા મળે છે.જે નર સાથે સમાગમ કર્યા સિવાય બચ્ચાંને જન્મ આપે છે.

  •  નુકસાનનાં પ્રકાર:- બચ્ચાં/પુખ્ત મોલો પાનની નીચે તથા કુમળી ડુંખો,ડાળ,થડ વગેરે પર રહીને રસ ચૂસે છે.મોલોના શરીરના પાછળના ભાગે પીઠ ઉપર આવેલ બે નળી જેવી કોર્નીકલ્સમાંથી સતત ચીકણો રસ ઝરે છે.જે પાન ઉપર પડતાં તેના ઉપર કાળી ફુગ ઉગી નીકળે છે.જેથી અવરોધ થવાથી છોડની વૃધ્ધી અટકી જાય છે.મોલો કેટલાક પાકોમાં વિષાણુંજન્ય રોગ ફેલાવે છે.

  •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
  call now Amrutkamal
  activites Amrutkamal પાન ખાનારી ઇયળ (લશ્કરી ઇયળ)
  activites Amrutkamal
  •  ઓળખ ચિન્હ :- નાની ઇયળો કાળાશ પડતી લીલા રંગની સમૂહમાં રહે છે. મોટી ઇયળો ઓછા બદામી રંગની અને શરીર ઉપર કાળાશ પડતા નારંગી રંગની લીટીઓ વાળી હોય છે.

  •  નુકસાનનાં પ્રકાર:- છોડના પાન ખાઇને ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન કરે છે. આથી છોડ ઝાંખરા જેવા પાન વગરના થઇ જાય છે. ઇયળો દિવસે જમીનમાં સંતાઇ રહી રાત્રે નુકસાન કરે છે.

  •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
  call now Amrutkamal
  bataka vavetar Amrutkamal મગ : રોગો સામે રક્ષણ (મૂલ રક્ષક-૩)
  bataka vavetar Amrutkamal
  •  વાપરવાની રીત :-
    ૫૦૦ મીલી. મુલ રક્ષક (૨) જરુરીયાત મુજબના પાણીમાં મીશ્રણ કરી એક એકરમાં ચાલી રહે એ રીતે જમીનમાં આપવું. જ્યારે ઉપયોગ કરવાનો હોય તેના ૧૦ મીનીટ પહેલાં પાણીમાં મીશ્રણ કરવું અને ત્યારબાદ ખેતરમાં આપવાનું રહેશે.
    છોડ ઉપર છંટકાવ કરવા માટે ૧૫ લીટર પાણીમાં ૫૦ થી ૮૦ મીલી. મુલ રક્ષક (૨) મીશ્રણ કરી પંપ દ્વારા છોડ ઉપર છંટકાવ કરવો.

  •  ઉપયોગ :-
   આ દવાને ઉપયોગ જમીનની અંદર અને જમીનની બહારની મોટી જીવાતો જેવી કે લશ્કરી ઈયળ, ગુલાબી ઈયળ, કામરીયા વગેરેના નિયંત્રણ માટે ઉપયોગી છે. ખાસ કરીને મોટા પ્રકારની જીવાત/જંતુને મારવા માટે ઉપયોગી છે.
    ચુસીયા પ્રકારની મોટી જીવાતોને મારવા માટે ઉપયોગી છે.
    મીલીબગ નામના ચુસીયાને મારવા માટે ઉપયોગી છે.
    છોડનાં બહરના ભાગે છંટકાવ કરવાથી આ દવાની અસર ૧૦ થી ૧૫ દિવસ રહે છે.
    મોટા કદની જીવાતના નિયંત્રણ માટે ઉપયોગ કરવો

  •  ઉપલબ્ઘ પેકિંગ​ :-
   (૧) ૫૦૦ મીલી, (૨) ૧ લીટર
   bataka vavetar Amrutkamal
  call now Amrutkamal
  mung-beans vavetar Amrutkamal મળેલ પરિણામ
  Field Visit - Organic Farm

  ----

  Field Visit - Organic Farm

  ---

  Field Visit - Organic Farm

  ----

  call now Amrutkamal
  Visitor Hit Counter
  Send Whatsapp Message