amrutkamal logo
contact number amrutkamal agro
એફ-૧૦૪, સ્વાગત ફ્લેમીંગો કોમ્પલેક્ષ, સરગાસણ ચોકડી પાસે,
સરગાસણ, તા-જી-ગાંધીનગર, ગુજરાત- ૩૮૨૪૨૧,
ફોન નં- ૬૩૫૬૧૦૦૦૩૮, ઈમેલ- amrutkamal@gmail.com
જય જવાન...    જય કિસાન...    જય વિજ્ઞાન...  

fennel-seeds vavetar Amrutkamal  વરિયાળીના વાવેતર અને રોગો વિશે માહિતી

fennel-seeds vavetar Amrutkamal વરિયાળી : વાવેતર વિશે માહિતી
call now Amrutkamal
activites Amrutkamal વરિયાળી : રોગો અને તેની ઓળખ
 •  ૧.મૂળનો કહોવારોactivites Amrutkamal આ રોગ ફેરરોપણીના ૧૫ થી ૨૦ દિવસ પછી છોડના મૂળને અસર કરે છે. જેને કારણે છોડની વૃધ્ધિ માટે જરૂરી પાણી તથા પોષક તત્વો પુરતા પ્રમાણમાં છોડને ન મળવાથી છોડ ઉપરથી પીળો પડવા માંડે છે. પાણીની ખેંચ હોય તેમ છોડ લંગાતો હોય તેમ જણાય છે. સમય જતાં અસરગ્રસ્ત છોડ જમીન ઉપર ઢળી પડે છે. ઢળી પડેલા છોડને ઉપાડીને જોતાં મુખ્ય મૂળ સહિત બધા જ મૂળ ભૂખરા રંગના, રેષાવાળા તાંતણા જેવા થઇ ગયેલા જોવા મળે છે. ખાસ કરીને જમીનનું ઉષ્ણાતામાન ઉંચુ હોય ત્યારે આ રોગથી વધારે નુકસાન થતું હોય છે.


 •  ૨.ચરમી રોગની શરૂઆત છોડના નીચેના ભાગેથી થઇ ઉપર તરફ આગળ વધે છે. આ રોગની ફૂગથી પાન, ડાળીઓ અને ચક્કરની દાંડી જેવા કુમળા ભાગમાં તથા દાણા ઉપર છીંકણી રંગના નાના ટપકાં રૂપે જોવા મળે છે. જે ધીમે ધીમે મોટા થઇ એક બીજા સાથે મળી ઉપસેલા સફેદ તથા રાખોડી રંગના બને છે. ફેરરોપણી બાદ એકાદ બે માસમાં જો રોગની શરૂઆત થાય તો ચક્કરમાં ફૂલની જગ્યાએ દાણા બસતા નથી અને દાણા બેસે તો કદમાં નાના, ચીમળાઇ ગયેલા, કાળાશ પડતા રંગના જોવા મળે છે. ૩.સાકરીયો (મધિયો)

  આ રોગ નથી પરંતુ દેહધાર્મિક વિકૃતિના કારણે ફુલમાંથી મધ જેવું પ્રવાહી નીકળે છે. જેના કારણે કાળી ફૂગનો ઉપદ્રવ થવાથી છોડ કાળા પડી જોય છે. પરિણામે દાણા બસતા નથી અને ઉત્પાદનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થાય છે. દાણાની ગુણવતા પણ બગડે છે.
call now Amrutkamal
fennel-seeds vavetar Amrutkamal  વરિયાળી: જીવાતો વિશે માહિતી
activites Amrutkamal થ્રીપ્સ
activites Amrutkamal
 •  ઓળખ ચિન્હ :- આ જીવાતની પાંખો લાંબી તેમજ બંને પાંખોની ધાર પર નાના નાના વાળ હોય છે.આ કીટક ચપળ હોવાથી પાનને અડકતાં ઝડપથી ચાલી જાય છે.

 •  નુકસાનનાં પ્રકાર:- આ જીવાતનાં બચ્ચાં તેમજ પુખ્ત અવસ્થા પાનની નીચેની બાજુએ રહી રસ ચૂસે છે.તે પાન પર ધસરકા પાડીને તેમાંથી નીકળતો રસ ચૂસે છે.આ જીવાત કોકળવા વાયરસ રોગનો ફેલાવો પણ કરે છે.

 •  જીવાત પર નિયંત્રણ :- મૂલ રક્ષક (૩) નો સ્પ્રે કરવો.
call now Amrutkamal
bataka vavetar Amrutkamal વરિયાળી : રોગો સામે રક્ષણ (મૂલ રક્ષક-૩)
bataka vavetar Amrutkamal
 •  વાપરવાની રીત :-
   ૫૦૦ મીલી. મુલ રક્ષક (૨) જરુરીયાત મુજબના પાણીમાં મીશ્રણ કરી એક એકરમાં ચાલી રહે એ રીતે જમીનમાં આપવું. જ્યારે ઉપયોગ કરવાનો હોય તેના ૧૦ મીનીટ પહેલાં પાણીમાં મીશ્રણ કરવું અને ત્યારબાદ ખેતરમાં આપવાનું રહેશે.
   છોડ ઉપર છંટકાવ કરવા માટે ૧૫ લીટર પાણીમાં ૫૦ થી ૮૦ મીલી. મુલ રક્ષક (૨) મીશ્રણ કરી પંપ દ્વારા છોડ ઉપર છંટકાવ કરવો.

 •  ઉપયોગ :-
  આ દવાને ઉપયોગ જમીનની અંદર અને જમીનની બહારની મોટી જીવાતો જેવી કે લશ્કરી ઈયળ, ગુલાબી ઈયળ, કામરીયા વગેરેના નિયંત્રણ માટે ઉપયોગી છે. ખાસ કરીને મોટા પ્રકારની જીવાત/જંતુને મારવા માટે ઉપયોગી છે.
   ચુસીયા પ્રકારની મોટી જીવાતોને મારવા માટે ઉપયોગી છે.
   મીલીબગ નામના ચુસીયાને મારવા માટે ઉપયોગી છે.
   છોડનાં બહરના ભાગે છંટકાવ કરવાથી આ દવાની અસર ૧૦ થી ૧૫ દિવસ રહે છે.
   મોટા કદની જીવાતના નિયંત્રણ માટે ઉપયોગ કરવો

 •  ઉપલબ્ઘ પેકિંગ​ :-
  (૧) ૫૦૦ મીલી, (૨) ૧ લીટર
  bataka vavetar Amrutkamal
call now Amrutkamal
fennel-seeds vavetar Amrutkamal મળેલ પરિણામ
Field Visit - Organic Farm

----

Field Visit - Organic Farm

---

Field Visit - Organic Farm

----

call now Amrutkamal
Visitor Hit Counter
Send Whatsapp Message